Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 6
ĐÁNH GIÁÁP DỤNG PHÂN LOẠI SCHUTZMAN TRONG CHỈ ĐỊNH CHỤP CT SCAN SỌ NÃO TRẺ CHẤN THƯƠNG ĐẦU NHẸ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Nguyễn Huy Luân*

TÓM TẮT :

Mc tiêu: Xác đnh giá tr vàđ tin cy ca thang phân loi chn thương đu nh tr em ca Schutzman trong chđnh chp CT scan s não.

Phương pháp nghiên cứu: Mô t ct ngang có phân tích, tiến cu.

Kết qu: 357 ca chn thương đu. T l nam/n = 1,4/1 La tui thường gp nht là 3-5 tui (35,3%). Nguyên nhân gây tai nn thường gp nht là té ngã (49,6%) và tai nn giao thông (45,4%). T l tn thương não trên CT scan theo thang phân loi chn thương đu nh tr em ca Schutzman: cao nht nhóm nguy cơ cao 63,1%, nhóm nguy cơ trung bình 25,5%, nhóm nguy cơ nh không có tn thương não. Có mi liên quan cóý nghĩa thng kê gia phân loi theo Schuzman vi TT não trên CT scan s não. Có s cách bit v trung bình đim Glasgow gia các nhóm nguy cơ theo phân loi Schutzman. Phân loi theo Schutzman có đ nhy là 89,9% và đ chuyên là 74% trong chđnh chp CT scan s não. T sđ kh dĩ dương trong nhóm nguy cơ cao là 2,72, trong nhóm nguy cơ trung bình là 0,54 và bng không trong nhóm nguy cơ nh. T l b sót tn thương não trong nhóm không có chđnh chp CT scan s não theo phân loi Schutzman là 8%. Không có b sót các trường hp cn phu thut.

Kết lun: Thang phân loi chn thương đu nh tr em ca Schutzman có tính giá tr và đ tin cy cao trong chđnh chp CT scan s não.

T khóa: Chn thương đu, tr em, Schutzman.

ABSTRACT :

EVALUATION ON APPLYING SCHUTZMAN’S CLASSIFICATION OF THE HEAD
CT SCAN INDICATION FOR MINOR HEAD TRAUMA IN CHILDREN
AT THE CHILDREN’S HOSPITAL 2

Nguyen Huy Luan* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 18 - No 6 - 2014: 87 - 95

Objectives: To determine validity and reliability of Schutzman’s classification of the head CT scan indication for minor head trauma in children.

Method: Prospective, cross sectional descriptive and analytic study.


Results: 357 cases with minor head injury were involved to our study. Male/female ratio was 1.4/1. Children from 3-5 years old were common group (35.3%). The common cause of children’s head injuries are fall (49.6%) and traffic accidents (45.4%). The percentage of the patients in high-risk group found with traumatic brain injury through head CT scan is highest of 63.1%, next is the medium-risk group of 25.5%, no patient in the low-risk group found traumatic brain injury throught head CT scan. There is a statistically significant relationship between Schutzman’s classification and traumatic brain injury found through head CT scan (p<0.001). There is a gap on mean Glasgow Coma Score between risky groups according to Schutzman’s classification (p<0.001). Classifcation according to Schutzman’s criteria has the sensitivity of 89.9% (95% confidence interval 84.4 – 93.9%) and the specificity of 74% % (95% confidence interval 70.5 – 76.5%) in the head CT scan indication. The positive likelihood ratio of traumatic brain injury in the high-risk group is 2.72, in the medium-risk group is 0.54 and it is equal to zero in low-risk group. The rate of missing traumatic brain injury in the group not indicated for head CT scan according to Schutzman’s classification is 8%. No cases required surgery were missed.

Conclusion: Schutzman’s classification of the head CT scan indication for minor head trauma in children is good validity and reliability.

Key words: Head injury, children, Schutzman.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF