Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 6
PHẪU THUẬT CẮT DA QUI ĐẦU ỨNG DỤNG KEO DÁN SINH HỌC

Nguyễn Thanh Trúc*, Lê Nguyễn Ngọc Diễm*, Trần Vĩnh Hậu *

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả của phẫu thuật cắt da qui đầu dán keo ứng dụng trên bệnh nhi tại Việt Nam so với phương pháp cắt da qui đầu thông thường trước đây.

Phương pháp nghiên cứu: Đây là nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng trên 134 trẻ cắt da qui đầu tại khoa Phẫu Thuật Trong Ngày - Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 01/2013 đến tháng 06/2014, được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm gồm 63 trẻ được sử dụng keo dán sinh học và 71 trẻ sử dụng chỉ khâu.

Kết quả: Thời gian phẫu thuật trung bình của nhóm sử dụng keo dán sinh học (13,6 phút) nhanh hơn nhóm dùng chỉ khâu (22,5 phút) với p < 0,05. Không ghi nhận có sự khác biệt về biến chứng ở hai nhóm. Thang điểm thẩm mỹ của nhóm sử dụng keo dán tốt hơn nhóm sử dụng chỉ khâu có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.

Kết luận: Cắt da qui đầu sử dụng keo dán sinh học là phương pháp mang lại nhiều lợi ích khi làm giảm thời gian phẫu thuật, làm tăng tính thẩm mỹ, không làm thay đổi biến chứng so với sử dụng chỉ khâu và có thể dễ dàng áp dụng tại các trung tâm phẫu thuật nhi khoa trong nước.

Từ khoá: Cắt da qui đầu, keo dán sinh học.

ABSTRACT :

MALE CIRCUMCISION APPLYNG TISSUE ADHESIVE IN PEDIATRIC

Nguyen Thanh Truc, Le Nguyen Ngoc Diem, Tran Vinh Hau
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 18 - No 6 - 2014: 109 - 113

Objective: In this study, we first applied and assessed if circumcision using tissue glue is a feasible surgery in our country.

Methods: A prospective randomized controlled trial for circumcision was carried out on 134 boys in Day surgery unit at Children’s Hospital 2, from Jan – 2013 to Jun – 2014, glue was used on 63 boys, sutures on 71 boys.

Results: The mean time taken for skin closure by tissue glue (13.6 minutes) is much faster than by suture (22.5 minutes) significantly. There was no difference between the two groups in the rate of complications. Cosmetic appearance was statistically better in the tissue glue group.

Conclusion: Circumcision using tissue glue has potentially significant advantages such as faster, better cosmetic result and feasible at any pediatric surgery center. This is a feasible alternative to sutures for circumcision in children.

Key words: Circumcision, tissue adhesive.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF