Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 6
PHẪU THUẬT NỘI SOI MỞ THÔNG SÀN NÃO THẤT BA KẾT HỢP ĐỐT ĐÁM RỐI MẠCH MẠC NÃO THẤT BÊN TRONG ĐIỀU TRỊ ĐẦU NƯỚC TẮC CỐNG NÃO BẨM SINH Ở TRẺ EM

Nguyễn Duy Khải*, Đặng Đỗ Thanh Cần*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nghiên cứu hiệu quả điều trị của phẫu thuật nội soi mở thông sàn não thất ba kèm đốt đám rối mạch mạc não thất bên ở trẻ đầu nước tắc cống não bẩm sinh.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả tiến cứu các trường hợp đầu nước tắc cống não bẩm sinh nhập viện và điều trị tại khoa Ngoại Thần Kinh, bệnh viện Nhi Đồng 2 từ 01/05/2013 đến 30/06/2014.

Kết qu: Qua nghiên cứu 27 trường hợp đầu nước tắc cống não bẩm sinh được phẫu thuật nội soi mở thông sàn não thất ba kèm đốt đám rối mạch mạc não thất bên, tỉ lệ thành công là 81,5% với thời gian theo dõi trung bình là 8,1 ± 0,6 tháng. Tỉ lệ thành công ở trẻ nhỏ hơn 1 tuổi là 81,8%, ở trẻ lớn hơn 1 tuổi là 80%. Phẫu thuật không có ca tử vong hay di chứng thần kinh, biến chứng nhẹ thoáng qua xuất hiện ở 29,6% bệnh nhân.

Kết luận: Đầu nước tắc cống não bẩm sinh phẫu là chỉ định tốt cho phẫu thuật nội soi mở thông sàn não thất ba kèm đốt đám rối mạch mạc não thất bên. Đốt đám rối mạch mạc não thất bên cải thiện hiệu quả của nội soi mở thông sàn não thất ba ở trẻ tắc cống não bẩm sinh nhỏ hơn 1 tuổi.

Từ khóa: Tắc cống não bẩm sinh, phẫu thuật nội soi mở thông sàn não thất ba kèm đốt đám rối mạch mạc não thất bên.

ABSTRACT :

ENDOSCOPIC THIRD VENTRICULOSTOMY COMBINED WITH CHOROID PLEXUS
CAUTERIZATION IN THE TREATMENT OF CONGENITAL AQUEDUCTAL STENOSIS

Nguyen Duy Khai, Dang Do Thanh Can
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 18 - No 6 - 2014:56 - 60

Objectives: Study the outcome of endoscopic third ventriculostomy combined with choroid plexus cauterization in the treatment of congenital aqueductal stenosis.

Methods: All cases of congenital aqueductal stenosis at Children’s Hospital 2 from May 1st 2013 to June 30th 2014.

Results: Twenty-seven patients met the study criteria and endoscopic third ventriculostomy combined with choroid plexus cauterization was performed. Treatment was successful in 81.5% of the patients, the mean follow-up was 8.1 ± 0.6 tháng. The success rate of patients younger than 1 year is 81.8%, of older than 1 year is 80%. The mild complications of procedure is 29.6% of patients.

Conclusions: Congenital aqueductal stenosis is the good candidate for endoscopic third ventriculostomy combined with choroid plexus cauterization. Choroid plexus cauterization improves the outcome in patients younger than 1 year.

Keywords: Congenital aqueductal stenosis, endoscopic third ventriculostomy combined with choroid plexus cauterization.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF