Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 6
DÒ XOANG BÌ/ NANG BÌ Ở TRẺ EM

Đặng Đỗ Thanh Cần*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: So sánh hiệu quả phẫu thuật trên bệnh lí dò xoang bì / u bì ở trẻ em trên hai nhóm mổ sớm trước khi có biến chứng nhiễm khuẩn và mổ trễ sau khi bị nhiễm khuẩn. Từ đó, rút ra kết luận việc phát hiện bệnh sớm và phẫu thuật kịp thời giúp cải thiện tiên lượng bệnh nhân.

Phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi thu thập và trình bày những ca phẫu thuật dò xoang bì /u bì vùng cột sống và não tại khoa chúng tôi từ tháng 06 năm 2012 đến tháng 06năm 2014. Tất cả các dữ kiện về lâm sàng, hình ảnh học, kết quả phẫu thuật được phân tích với phần mềm SPSS phiên bản 19.0.

Kết quả: Có 22 trường hợp BN bị bệnh lí dò xoang bì / u bì cả cột sống và sọ não được thống kê. Trong đó, tỉ lệ bệnh lí tập trung ở vùng thắt lưng cùng gặp nhiều nhất với 85%, còn lại 15% ở vùng sọ não. Tuổi trung bình 12,8 tháng (0,5 – 60 tháng). Tỉ lệ nam / nữ là 2/3. Triệu chứng khiến bệnh nhân nhập viện chỉ có tổn thương trên da đơn thuần 29,9%, nhiễm khuẩn tại chỗ hoặc toàn thân 20%, khiếm khuyết thần kinh là 61,8%. Sự khác biệt rất lớn về tỉ lệ bị tổn thương thần kinh nếu phát hiện trước 1 tháng tuổi 4,3% so với sau 12 tháng tuổi là 43,2%, trước khi bị nhiễm khuẩn 14,5% so với sau khi bị nhiễm khuẩn 91,4%.

Kết luận: Bệnh lí dò xoang bì / u bì khá phổ biến ở trẻ em. Việc phát hiện bệnh rất sớm ngay từ sau sanh hoặc những tháng đầu sau sanh rất quan trọng. Phẫu thuật cắt toàn bộ đường dò và nang bì là điều trị triệt để.Bệnh tiên lượng tốt nếu được mổ sớm nhất có thể trước khi bị nhiễm khuẩn và có biến chứng thần kinh.

Từ khoá: Dò xoang bì, nang bì, u bì.

ABSTRACT :

DERMAL SINUS TRACT / DERMOID CYST IN CHILDREN

Dang Do Thanh CanDiep * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 18 - No 6 - 2014: 134 - 137

Objective: To compare the results of early and late surgery that is before and after complicated dermal sinus tract. The outcome of the patient will be improved dramatically by early diagnosis and resection of these lesions.

Methods: We collected and presented all cases of spinal and cranial dermal sinus tract /dermoid cyst in our department from June 2012 to June 2014. We surveyed all consecutive profiles with preoperativeclinical signs, images and post-op results with statistic sofware SPSS version 19.0.

Results: There are 22 patients suffered from dermal sinus tract and dermoid cyst in both spine and cranium. The lesions are predominant in lumbosacral region with 85% and 15% in cranium. The age of the patients are range from 0,5 to 60 months with medium 12.8 months. Male/female is 2/3. The chief signs and symptoms are just only skin stigmata 29.9%, local infection and meningitis 20%, neurological deficits 61.8%. The outcome of the patients is very different between early and late diagnosis 4.3% versus 43.2%, before and after infected complication 14.5% versus 91.4%.

Conclusions: The dermal sinus tract /dermoid cyst is rather common in children. The importance of early diagnosis in neonates is determined. The best treatment is en bloc removal of all dermal sinus tract and dermoid cyst. The early operation as soon as possible before any infected and/or neurological deficits complication will get the better outcome.

Key words: Dermal sinus tract, dermoid cyst, dermoid tumor.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF