Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 1
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT TẠO HÌNH BÀNG QUANG TRỰC VỊ THEO PHƯƠNG PHÁP PADUA

Nguyễn Văn Ân*, Nguyễn Ngọc Châu*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá tính an toàn, khả thi của phẫu thuật tạo hình bàng quang bằng ruột theo phương pháp Padua sau phẫu thuật cắt bàng quang tận gốc. Đánh giá kết quả sớm về mặt chức năng của bàng quang tân tạo.

Tư liệu & Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hàng loạt ca trên lâm sàng. Áp dụng phương pháp Padua cho bệnh nhân cắt bàng quang tận gốc do ung thư có đủ điều kiện để tạo hình bàng quang bằng ruột tại bệnh viện Bình Dân. Chúng tôi theo dõi và đánh giá biến chứng chu phẫu, chức năng của bàng quang tân tạo.

Kết quả: Từ tháng 4/2012 đến tháng 3/2014 chúng tôi tiến hành phẫu thuật tạo hình bàng quang bằng ruột theo phương pháp Padua cho 32 bệnh nhân sau khi cắt bàng quang tận gốc có kèm nạo hạch chậu bịt tiêu chuẩn hoặc nạo hạch chậu rộng. Tuổi trung bình là 61 ± 9,2; Thời gian tạo hình trung bình là 126 ± 15 phút; Không ghi nhận tai biến trong lúc mổ; Thời gian nằm viện trung bình 15 ± 3,8 ngày. Tỷ lệ biến chứng sớm và muộn sau mổ liên quan đến việc tạo hình là 15,3% và 6,2%. Chức năng của bàng quang tân tạo được đánh giá bằng niệu động học cho kết quả ban đầu khá tốt: dung tích bàng quang tân tạo trung bình là 350 ± 54,8ml; Áp lực bàng quang cuối giai đoạn chứa đựng 31,5 ± 10,9 cmH2O; Lưu lượng dòng tiểu tối đa 12,98 ± 4,8 ml/giây; Dung tích nước tiểu tồn lưu 60,16± 44,3 ml. Tỷ lệ kiểm soát đi tiểu ban ngày và ban đêm lần lượt là 90,6% và 81,3%.

Kết luận: Kết quả bước đầu cho thấy phẫu thuật tạo hình bàng quang bằng ruột theo phương pháp Padua an toàn , khả thi cho hiệu quả tốt về mặt chức năng của bàng quang tân tạo cũng như khả năng kiểm soát đi tiểu.

Từ khóa: Tạo hình bàng quang bằng ruột, phương pháp Padua.

ABSTRACT :

Objective: We reviewed our results with orthotopic neobladder reconstruction by the Padua ileal bladder after radical cystectomy. The purposes of this paper are to assess the safety, the efficacy as well as to evaluate the early functional results using urodynamic studies of the orthotopic neobladder.

Methods: This is a case series study. Between April 2012 and March 2014, 32 patients underwent orthotopic ileal neobladder by the Padua procedure after radical cystectomy. We evaluated perioperative complications, functional outcome of the neobladder.

Results: Average operation time for orthotopic continent urinary reconstruction was 126 ± 15 minutes. There was no intraoperative complication and perioperative death. Mean hospital stay was 15 ± 3.8 days. Neobladder related early and late complication occurred in 15.3% and 6.2%. At 6 months after operation, according to urodynamic assessment, neobladder capacity was 350 ± 54.8ml, end-filling pressure was 31.5± 10.9 cmH2O, and max flow rate was 12.98± 4.8 ml /s, post void residual 60.16 ± 44.3 ml. The daytime and nighttime continence rate was 90.6% and 81.3%.

Conclusions: Our results show that the Padua procedure is a safe and satisfactory surgical technique for patients after radical cystectomy, giving good results in early urodynamic assessment. Long follow up is needed.

Key words: Enterocystoplasty; Padua’s procedure.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF