Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 1
NGHIÊN CỨU CHOÁNG NHIỄM KHUẨN TRÊN BỆNH NHÂN CÓ SỎI ĐƯỜNG TIẾT NIỆU TRÊN

Phan Phi Tuấn*, Ngô Xuân Thái**

TÓM TẮT :

Mđu và mc tiêu: Choáng nhim khun (CNK) là biến chng toàn thân nng ca bnh nhim khun. CNK tđưng tiết niu đa sdo si tiết niu trên. Nghiên cu (NC) này nhm đánh giá quá trình chn đoán và điu trni - ngoi khoa trong CNK bnh nhân (BN) có si đưng tiết niu trên.

Phương pháp nghiên cu: NC hi cu hàng lot trưng hp (TH) từ ngày 01/1/2006 đến 30/4/2014 ti bnh vin ChRy. Có 115 BN đưc chn đoán CNK trên si đưng niu trên đã đưc điu tr.

Kết qu: Tui 54,7 ± 13. Đa số TH đu có tăng bch cu, gim tiu cu, ri lon đông máu, suy thn, toan hóa. Các chs procalcitonin, CRP và lactate máu đu tăng. Vi khun gây bnh chyếu là E.coli. 58,2% các TH có suy đa cơ quan. 100% đu có sdng dung dch tinh th. Kháng sinh (KS) nhóm carbapenem có đ nhy cao nht. Dùng KS theo kinh nghim phù hp 73,2% các TH. 85,2% TH dùng dopamine. 54 TH đưc can thip ngoi khoa, m ly si: 59,3%, mthn ra da: 16,7%, đt thông niu qun ngưc chiu: 24%. Các yếu ttiên lưng tvong: suy cơ quan tun hoàn,thn kinh, toan hoá. Tỷ lệ tvong: 32,2%.

Kết lun: CNK do si tiết niu trên thưng có biu hin phc tp, đa dng, tvong tương đi cao. Vi khun E.coli chiếm ưu thế. Carbapenem có đnhy cao. Can thip ngoi khoa góp phn gim tỷ lệ tvong cho BN.

Tkhóa: Choáng nhim khun, si đưng tiết niu, thuc vn mch, phu thut gii áp.

ABSTRACT :

Background and Objectives: Septic shock is the serious complication all over of bacterial contamination. Septic shock from urinary tract is mostly caused by upper urinary calculi. This study aimed to assess the diagnosis and internal – surgical intervention in septic shock in patients with upper urinary calculi.

Method: A retrospective case series was performed from 01 January 2006 to 30 April 2014 at Cho Ray Hospital. 115 patients with septic shock diagnosed in the upper urinary tract stones were treated.

Results: Ages 54.7 ± 13, mostly had leukocytosis, thrombocytopenia, coagulopathy, renal failure, acidosis. All index of procalcitonin, CRP and blood lactate increased. The bacterium was mainly E. coli. 58.2% cases with multiple organs failure. 100% used liquid crystals. The antibiotic of carbapenem group had the highest sensitivity. Using antibiotics based on experience appropriated 73.2% cases. 85.2% cases used dopamine. 54 cases had surgical intervention, removal calculus surgery: 59.3%, to open up skin care: 16.7% set the ureter opposite: 24%. The prognostic factors of death are: circulatory organ failure, acidosis, neurological organ failure. General mortality rate: 32.2%.

Conclusion: Septic shock caused by upper urinary calculus is often expressed complexly and diversely. Mortality rate is relatively high. E.coli predominates. Carbapenem is very sensitive. Surgical intervention may help to reduce the mortality rate for patients.

Key words: Septic shock, urinary calculus, vasoactive drugs, decompression surgery.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF