Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 1
NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG LÊN KẾT QUẢ SỚM CỦA NỘI SOI TÁN SỎI NIỆU QUẢN BẰNG XUNG HƠI

Ngô Xuân Thái*, Vũ Đình Kha**

TÓM TẮT :

Mc tiêu nghiên cu: Phân tích nhng yếu tố ảnh hưng lên kết quvà tai biến- biến chng ca phương pháp tán si niu qun ngưc dòng bng kthut xung hơi.

Đi tưng và phương pháp nghiên cu: Hi cu mô t902 TH tán si niu qun qua ni soi bng xung hơi ti Bnh Vin ChRy TP.HCM ttháng 01/2008 đến tháng 12/2013.

Kết qu: Trong 902 TH có 372 TH nam (41,2%) và 530 TH (58,8%). Vtrí bên (P) 417 TH (46,2%), bên (T) 417 TH (46,2%). Kết quđt máy soi thành công 869 TH (96,3%). Thi gian tán si trung bình là 33,82 ± 14,91 phút. Thành công 93,8%, tht bi 6,2%. Tai biến-biến chng: tn thương niêm mc 0,1%, thng niu qun 0,5%, đt niu qun 0,2%, nhim khun tiết niu 2,8%, chy máu nng 0,1%, choáng nhim trùng 0,6%, bnh nng xin v0,1%.

Kết lun: Tán si niu qun ni soi ngưc chiu là phương pháp can thip ít xâm hi, an toàn, và hiu qutrong điu trbnh si niu qun.

Tkhóa: Si niu qun, ni soi niu qun, ni soi niu qun tán si bng xung hơi, biến chng.

ABSTRACT :

Purpose: Analysis of facts associated with early outcome and complication of pneumatic ureteroscopic lithotripsy.

Materials and Methods: We retrospectively reviewed 902 patients with ureteral calculi which were treated by pneumatic ureteroscopic lithotripsy from 01/2008 to 12/2013 at Cho Ray Hospital in HCM city.

Results: 902 patients 372 male (41.2%) and 530 female (58.8%). Location: Right ureter: 417 cases (46.2%), Left ureter: 417 cases (46.2%). Successful insert 869 cases (96.3%). The time of lithotripsy is average 33.82± 14.91 minutes. Successful rate 93.8%, failure rate 6.2%. Complication: Ureteral perforation is 4 cases (0.5%), Stone moved to the kidney: 14 cases (1.7%). The success rate is 869 TH (93.8%).

Conclusions: Ureteroscopic lithotripsy of ureteral calculi could be safe procedure with efficacy rate. The indication for this treatment is very important. There is a less invasive procedure for treating the patients with a less complication at University Medical Center in HCM city.

Key words: Ureteral stone, ureteroscope, pneumatic ureteroscopic lithotripsy, complication.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF