Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 3
MÔ HÌNH BỆNH TẬT, TỬ VONG VÀ NGUYÊN NHÂN CHUYỂN VIỆN CỦA TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN GIANG NĂM 2013-2014

Võ Hữu Đức*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định mô hình bệnh tật và tử vong trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang năm 2013-2014, đồng thời xác định nguyên nhân chuyển viện, nhằm đưa ra những giải pháp điều trị hiệu quả, giảm tỉ lệ chuyển viện và giảm tỉ lệ tử vong.

Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu, cắt ngang mô tả.

Kết quả: Mô hình bệnh tật theo thứ tự gặp nhiều nhất là: sanh non/nhẹ cân và biến chứng, nhiễm khuẩn sơ sinh, suy hô hấp, viêm phổi, vàng da sơ sinh. Tử vong sơ sinh chiếm 70,64% tử vong chung của trẻ em, chiếm 7,35% trong tổng số trẻ sơ sinh nhập viện. Nguyên nhân chính gây tử vong là sanh non/ nhẹ cân và biến chứng: (62,33%), nhiễm khuẩn sơ sinh, suy hô hấp (15,28%, 14,28%). Tỉ lệ chuyển viện trẻ sơ sinh là: 11,27%, nguyên nhân chuyển viện hay gặp nhất là nhiễm khuẩn nặng, suy hô hấp, viêm phổi, bệnh màng trong.

Kết luận: Nâng cao chất lượng điều trị có khả năng làm giảm tỉ lệ tử vong và chuyển viện ở trẻ sơ sinh.

Từ khóa: Mô hình bệnh tật, tử vong, sơ sinh.

ABSTRACT :

Objective: To affirm the pattern of disease and neonatal mortality in Tien Giang General Hospital in 2013-2014, and to determine the causes of hospital transferring, in order to make effective treatment solution, decrease hospital transferring rate and casualties.

Method:    Retrospective,  cross-sectional description.

Result: Disease patterns are in common order are premature, low birth weight and complications, pneumonia, neonatal infections, neonatal jaundice, asphyxia, neonatal mortality consisted in 70.64% of children mortality, accounting for 7.35% of all neonatal inpatient. The major causes of premature mortality were premature /low birth weight and complications (62.33%), followed by neonatal infections, Asphyxia (15.28%, 14.28%). Hospital transferring rate of neonatal was 11.27%; reasons for hospital transferring in common order were severe infections, asphyxia, pneumonia, membrane disease.

Conclusions: Improving the quality of treatment can decrease hospital transferring rate and casualties.

Key words: The pattern of disease, neonatal mortality.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF