Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 3
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH NUÔI CON CỦA BÀ MẸ CÓ TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG MẪU GIÁO TẠI THÀNH PHỐ MỸ THO TỈNH TIỀN GIANG NĂM HỌC 2013 – 2014

Tạ Văn Trầm*, Trần Quang Dư*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ bà mẹ có kiến thức, thái độ, thực hành nuôi con không đúng.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả.

Kết quả: Tỉ lệ các bà mẹ có kiến thức chung không đúng là 29,8%, có thái độ chung không đúng là 41,4%, có thực hành chung không đúng là 27,3%.

Kết luận: Kiến thức, thái độ, thực hành nuôi con của bà mẹ vẫn chưa cao.

Từ khóa: Suy dinh dưỡng, kiến thức, thái độ, thực hành.

ABSTRACT :

Objectives: Determining the rate of mothers with incorrect knowledge, attitude, practice.

Methods: Cross-sectional descriptive.

Results: Percentage of mothers with incorrect knowledge was 29.8%, the general incorrect attitude is 41.4%, the common incorrect practice is 27.3%.

Conclusion: Knowledge, attitudes and practices of mothers in raising children is not high

Key words: Malnutrition, knowledge, attitude, practice.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF