Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 3
VAI TRÒ CỦA TYPE VÀ NỒNG ĐỘ VI RÚT DENGUE TRONG TIÊN LƯỢNG SỐC SỐT HUYẾT DENGUE TRẺ EM

Trần Thanh Hải*, Bùi Quốc Thắng**, Tạ Văn Trầm*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định vai trò của type và nồng độ DENV trong tiên lượng sốc sốt xuất huyết Den (SXHD).

Phương pháp nghiên cứu: Đoàn hệ tiền cứu.

Kết quả: Có 234 bệnh nhân được xác nhận huyết thanh học nhiễm DENV. Các kết quả ghi nhận trong ngày đầu tiên nhập viện (sốt ít hơn 72 giờ): đa số bệnh nhân tái nhiễm (76,5%), cao nhất là nhiễm DENV-1 (61,11%) và thấp nhất là DENV-4 (0,43%). Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các type, nồng độ DENV, tình trạng sơ nhiễm-tái nhiễm trong nhóm SXHD không sốc và có sốc.

Kết luận: Type, nồng độ DENV trong ngày đầu tiên nhập viện (sốt ít hơn 72 giờ) không có ý nghĩa tiên lượng sốc SXHD.

Từ khóa: Sốt xuất huyết Dengue (SXHD), vi rút Dengue (DENV).

ABSTRACT :

Background: Although there have been many studies on Dengue hemorrhagic fever (DHF) patients but also many things unclear, including the role of dengue virus (DENV).

Objective: To determine the role of type and concentration of DENV in prognosis of DSS.

Methods: Prospective cohort.

Results: 234 patients were serologically confirmed with DENV infection. The results in the first day of hospitalization (fever less than 72 hours): almost of patients were secondary dengue infection (76.5%), DENV-1 infection was highest (61.11%) and lowest in DENV-4 infection (0.43%). There was not the statistically differences between the type, DENV viremia, primary-secondary dengue infection in groups no shock DHF and DSS.

Conclusion: Type, DENV concentration in the first day of hospitalization (fever less than 72 hours) can not use for prognostic of DSS.

Key words: Dengue hemorrhagic fever (DHF), virus Dengue (DENV).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF