Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 3
DIỄN TIẾN MẠCH, HUYẾT ÁP BỆNH NHI TAY CHÂN MIỆNG CAO HUYẾT ÁP CÓ ĐIỀU TRỊ MILRINONE TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Lê Tấn Giàu *, Đoàn Thị Ngọc Diệp**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả diễn tiến mạch, huyết áp ở bệnh nhi tay chân miệng có cao huyết áp được điều trị milrinone tại bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 6/2011 đến tháng 12/2012.

Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu, mô tả hàng loạt trường hợp.

Kết quả: Lô nghiên cứu có 97 trẻ tay chân miệng cao huyết áp có điều trị Milrinone, 64% trẻ thuộc nhóm tuổi từ 12 đến 36 tháng. Tỉ số nam : nữ là 1,36 : 1. Thời gian trung bình từ lúc khởi bệnh đến lúc điều trị milrinone là 3,3±0,9 ngày. 73,2% trẻ được điều trị milrinone trong vòng 30 phút từ lúc phát hiện có tăng huyết áp. 20,6% trẻ có dấu hiệu rối loạn vận mạch. 27,3% trẻ có Troponin I tăng hơn giá trị bình thường. Nhóm điều trị milrinone đơn thuần, sau 3 giờ điều trị, huyết áp tâm thu trung bình từ 126,7 mmHg xuống còn 117,3 mmHg, huyết áp tâm trương trung bình từ 72,5 mmHg xuống còn 67,3 mmHg. Sau 24 giờ điều trị, mạch trung bình từ 143,6 lần/phút xuống còn 135,9 lần/phút. Trong nhóm này, không có trẻ tử vong, một trẻ có rối loạn nhịp tim, không trẻ nào có biến chứng tụt huyết áp trong quá trình điều trị milrinone. Nhóm điều trị milrinone kết hợp với vận mạch khác, sau 3 giờ điều trị, huyết áp tâm thu từ 135,8 mmHg xuống còn 123,3 mmHg, huyết áp tâm trương từ 77,2 mmHg xuống còn 72,6 mmHg. Trong nhóm này, 9 trẻ (32,1%) tụt huyết áp trong quá trình điều trị milrinone, 5 trẻ tử vong, 2 trẻ (7,1%) có rối loạn nhịp tim trong quá trình điều trị milrinone.

Kết luận: Sau 3 giờ điều trị milrinone, huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương giảm có ý nghĩa thống kê. Các bác sĩ lâm sàng nên quan tâm đến tác dụng phụ gây rối loạn nhịp tim khi sử dụng milrinone điều trị bệnh tay chân miệng có cao huyết áp.

Từ khóa: Mạch, huyết áp, tay chân miệng. 

ABSTRACT :

Objective: Describe the progress pulse, blood pressure of hand foot and mouth disease children had systemic hypertension treated with milrinone at the children’s hospital 2 from 6/2011 to 12/2012.

Methods: Retrospective, descriptive case series.

Results: A total of 97 patients were enrolled, 64% children range 12-36 months. Sex ratio is male : female was 1.36:1. The average duration from the first clinical sign until indication of milrinone is 3.3±0.9 days. 73.2% of children were treated with milrinone less than 30 minutes after detecting systemic hypertension. 20.6% of children presenting with features of autonomic nervous system dysregulation. 27.3% of children with Troponin I increased over normal values. In group treated with only milrinone, after 3 hours administered intravenously, the everage systolic blood pressure decreased from 126.7 mmHg to 117.3 mmHg, average diastolic blood pressure decreased from 72.5 mmHg to 67.3 mmHg. After 24 hours administered intravenously milrinone, pulse decreased from 143.6 /min to 135.9/min. In this group, there were not hypotension during treated with milrinone and there was 1 children had arrhythmias. In group treated with milrinone and vasopressor agents, after 3 hours administered intravenously, systolic blood pressure decreased from 135.8 mmHg to 123.3 mmHg, diastolic blood pressure decreased from 77.2 mmHg to 72.6 mmHg. In this group, there were 9 children (32.1%) had hypotension and 5 of them were died, 2 children had arrhythmias during milrinone therapy.

Conclusions: After 3 hours administered intravenously milrinone, systolic blood pressure and diastolic blood pressure reduction was statistically significant. The clinician should consider the side effects cause arrhythmias when used milrinone to treat hand foot and mouth disease have high blood pressure.

Key words: Pulse, blood pressure, hand foot and mouth disease.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF