Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 3
TÌNH HÌNH SUY DINH DƯỠNG CỦA TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG MẪU GIÁO TẠI THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG NĂM HỌC 2013 – 2014

Trần Quang Dư*, Tạ Văn Trầm*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ suy dinh dưỡng (SDD) thể nhẹ cân và thể thấp còi của trẻ ở các trường mẫu giáo tại thành phố Mỹ Tho.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả.

Kết quả: Tỉ lệ SDD thể nhẹ cân của trẻ là 2,5%, SDD nhẹ cân đều ở mức độ trung bình. Tỉ lệ SDD thể thấp còi là 4,6%, SDD thấp còi mức độ trung bình là 3,9% và mức độ nặng là 0,7%.

Kết luận: Tỉ lệ SDD ở trẻ không quá cao.

Từ khóa: Suy dinh dưỡng.

ABSTRACT :

Objectives: Determine the ratio malnutrition of children in nursery school in My Tho city.

Methods: Cross-sectional descriptive.

Results: The ratio of children were underweight was 2.5%, underweight malnutrition are at medium level. Stunting rate is 4.6%, stunting average rate of 3.9% and 0.7% severe.

Conclusion: The rate of malnutrition in children is not too high.

Key words: Malnutrition.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF