Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 3
CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI STRESS NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU TỈNH BẾN TRE NĂM 2014

Dương Thành Hiệp*, Trần Thanh Hải*, Tạ Văn Trầm**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định yếu tố liên quan tới stress nghề nghiệp của điều dưỡng, hộ sinh tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre năm 2014.

Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang mô tả.

Kết quả: Một số yếu tố liên quan đến tình trạng stress: làm việc với nhịp độ cao, tiếng ồn tại nơi làm việc, tiếp xúc hóa chất độc hại trong công việc hàng ngày, công bằng trong đánh giá thành quả lao động.

Kết luận: Rất nhiều yếu tố liên quan tới stress nghề nghiệp của điều dưỡng, hộ sinh.

Từ khóa: Stress, điều dưỡng, hộ sinh.

ABSTRACT :

Objective: To identify factors related to occupational stress of nurses, midwives Nguyen Dinh Chieu Hospital, Ben Tre Province in 2014.

Methods: Cross-sectional descriptive.

Results: A number of factors related to stress: working with high tempo, noise at work, exposure of toxic chemicals in everyday work, fair labor outcomes assessment.

Conclusions: Many of factors related to occupational stress of nurses, midwives.

Key words: Stress, nurses, midwives.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF