Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 3
TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI THÀNH PHỐ MỸ THO TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2014

Tạ Văn Trầm*, Ngô Trọng Khánh*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi, suy dinh dưỡng thể gầy còm, thừa cân, béo phì.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả.

Kết quả: Tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở học sinh tiểu học là 3,9%, thể gầy còm là 4,3%, thừa cân béo phì là 42%, trong đó 22,7% trẻ thừa cân và 19,3% béo phì.

Kết luận: Dinh dưỡng học đường cần được quan tâm hơn.

Từ khóa: Dinh dưỡng, suy dinh dưỡng, thừa cân – béo phì, học sinh tiểu học.

ABSTRACT :

Objectives: Determining the prevalence of stunting, wasting, overweight and obesity.

Methods: Descriptive cross-sectional study.

Results: The prevalence of malnutrition in elementary school students was 3.9% stunting, 4.3% wasting. Overweight and obesity was 42%, in which 22.7% were overweight and 19.3% obesity.

Conclusion: School nutrition should be more attention.

Key words: Nutrition, malnutrition, overweight, obesity, primary school, elementary school.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF