Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 3
CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE NẶNG

Tăng Chí Thượng*, Hồ Lữ Việt**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định chi phí điều trị bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD) nặng ở trẻ em.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả loạt trường hợp.

Kết quả: Chi phí điều trị trung bình SXHD nặng là 6.202.204 đồng (295 USD). Trong đó chi phí điều trị SXHD nặng đáp ứng với điều trị là 3.418.338 đồng (160 USD), chi phí điều trị tăng cao ở các trường hợp sốc sốt xuất huyết Dengue nặng 24.608.163 đồng (1160 USD). Phân bố tỷ lệ chi phí điều trị SXHD nặng cho thấy Chi phí lâm sàng  (74,4%), chi phí cận lâm sàng (22,4%), chi phí khác (3,2%).

Kết luận: Đề tài này bước đầu đánh giá về chi phí điều trị sốt xuất huyết Dengue nặng, từ đó có thể làm cơ sở trong công tác dự trù, xây dựng kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết Dengue hàng năm. Từ kết quả của nghiên cứu đơn vị có thể tiếp tục tiến hành nghiên cứu phân tích chi phí cho từng biện pháp điều trị nhằm có giải pháp làm giảm chi phí điều trị.

Từ khóa: Sốt xuất huyết Dengue nặng, chi phí điều trị.

ABSTRACT :

Objective: The cost of treatment of dengue haemorrhagic fever (DHF) in childrens.

Method : Descriptive case series.

Results: The average cost of managing severe Dengue fever is 6,202,204 VND (295 USD). In detail, the cost of treating severe Dengue fever which responsed to treatment is 3,418,338 VND (160 USD), but higher in severe Dengue fever with shock 24,608,163 VND (1160 USD). The cost distribution of severe Dengue fever management includes clinical expenses (74.4 sub-clinical expenses (22.4%) and other expenses (3.2%).

Conclusion: This study evaluated primarily on the cost of severe Dengue fever in order to inform foundational data for for planning budget, planning strategies for Dengue fever prevention annually. Basing from this study results, we can continue our cost analysis for each method of Dengue fever management in order to reduce the cost of managment.

Key words: Dengue hemorrhagic fever, the cost, treatment.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF