Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 3
CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SỐC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE NẶNG

Tăng Chí Thượng*, Hồ Lữ Việt**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định các yếu tố liên quan đến sốc sốt xuất huyết Dengue (SXHD) nặng ở trẻ em.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả loạt trường hợp.

Kết quả: Chúng tôi khảo sát 10 yếu tố gồm: đã có điều trị ở tuyến trước, còn sốt khi vào sốc, hiệu áp ≤10 mmHg, dấu xuất huyết da niêm, các giá trị Hct, Tiểu cầu, Bạch cầu, tình trạng xuất huyết nặng, rối loạn đông máu và đông máu nội mạch lan tỏa. Kết quả phân tích đơn biến cho thấy có 6 yếu tố là  sốt khi vào sốc, hiệu áp ≤10 mmHg,  bạch cầu > 9.000, xuất huyết nặng, rối loạn đông máu và đông máu nội mạch lan tỏa có liên quan với sốc SXHD nặng, với lần lượt p=0,011, p<0,001, p<0,001, p<0,001, p=0,001 và p<0,001.

Kết luận: Có 6 yếu tố là sốt khi vào sốc, hiệu áp ≤ 10 mmHg,  bạch cầu > 9.000, xuất huyết nặng, rối loạn đông máu và đông máu nội mạch lan tỏa có liên quan với sốc SXHD nặng. Có sự liên quan giữa sốc SXHD nặng và sốc SXHD nặng kéo dài có ý nghĩa thống kê.

Từ khóa: Sốt sốt huyết Dengue, các yếu tố liên quan.

ABSTRACT :

Objective: The factors that relate to severe dengue shock in childrens.

Methods: Descriptive case series .

Result: We examined 10 factors: to be treatment, shock and fever, effective pressure ≤ 10 mm Hg , sign posting bleeding skin, the value of hematocrit, platelets, white blood cells , bleeding severe coagulopathy and disseminated intravascular coagulation .

There are six factors are in shock fever, effective pressure ≤ 10 mm Hg, WBC > 9000, major bleeding, coagulopathy and disseminated intravascular coagulation associated with shock DHF heavy , with p = 0.011, respectively , p < 0.001 , p < 0.001 , p < 0.001 , p = 0.001 and p < 0.001.

Conclusion: There are 6 factors: shock and fever , effective pressure ≤10 mm Hg , WBC > 9000 , major bleeding, coagulopathy and disseminated intravascular coagulation associated with severe DHF shock . There is an association between severe shock and long shock DHF.

Key words: Dengue fever, the relevant factors. 

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF