Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 3
NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG TRỊ BỆNH TỰ KỶ TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI TẠI NGHỆ AN

Cao Trường Sinh*, Trần Ngọc Lưu**, Trần Thị Kiều Anh*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ bệnh, nguyên nhân và một số yếu tố nguy cơ trẻ tự kỷ ở Nghệ An. Đề xuất một số giải pháp phát hiện, dự phòng, điều trị tự kỷ trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên địa bàn Tỉnh Nghệ An với 14.000 trẻ từ 12-72 tháng tuổi trên 7 huyện thành đại diện cho 4 vùng địa lý bao gồm: Thành phố Vinh, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ , Thanh Chương, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu

Kết quả:  Tỷ lệ tự kỷ trẻ em< 6 tuổi tại Nghệ An :1,57%. Tỷ lệ trẻ tự kỷ nhẹ và vừa là 0,88%. Tỷ lệ trẻ tự kỷ nặng là 0,69%. Tỷ lệ mắc bệnh ở trẻ trai > trẻ gái (Trẻ trai 73,6%, trẻ gái: 26,4%). Trẻ 2-3 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất 42% trong số trẻ. Các yếu tố nguy cơ gây bệnh tự kỷ bao gồm: Tiền sử thai sản, thời gian trẻ xem TV nhiều, bố mẹ dành thời gian chơi với trẻ ít.

Kết luận: Khả năng phát hiện sớm, sự quan tâm của bố mẹ và sự phát triển chăm sóc y tế đối với trẻ tự kỉ ngày càng cao. Tuổi trung bình trẻ mắc chứng tự kỷ giữa các vùng miền, giữa loại tự kỷ nặng với vừa và nhẹ khác nhau không có ý nghĩa thống kê. Sự tham gia của bố mẹ trong điều trị , giáo dục trẻ tự kỷ  là rất quan trọng.

Từ khóa: Tự kỷ, thần kinh, phát triển trẻ em.

ABSTRACT :

Objectives: Determining the prevalence, causes and risk factors in Nghe An autistic children. Proposing some solutions to detect, prevent, treat autistic children in Nghe An province.

Methods: cross-sectional study in Nghe An province with 14.000 childrens from 12-72 months of age in 7 district representatives for four geographic regions including Vinh City, Dien Chau, Quynh Luu, Tan Ky, Thanh Chuong , Nghia Dan, Quy Chau.

Result: Ratio of autistic children < 6 years old is: 1.57%. The ratio of mild and moderate autistic children is 0.88%. Ratio of severe autistic children is: 0.69%. The incidence of the disease in male > female (73.6% male, 26.4% female). The children with age from 2-3 years old accounted the highest rate 42% in total researching. These risk factors for autistic include: pregnancy history, children’s watching television time, parents spend less time with children. The parents’ attending in treatment or education for autism or normal is very important, promoting of children’s success.

Conclusion: The ability to detect early, the attention of parents and the development of medical care for children with autism is increasing. The average age of children with autism between regions, between moderate and severe type of autism and different light no statistical significance. The involvement of parents in the treatment and education of autistic children is very important.

Keywords: Autism, nerve, children development.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF