Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 3
NGHIÊN CỨU MÔ TẢ TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN LIPID MÁU TRÊN TRẺ NHIỄM HIV

Vũ Thiên Ân*, Nguyễn Sơn Thành*, Nguyễn Thị Thu Hiệp*, Đỗ Châu Việt*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Chúng tôi thực hiện một nghiên cứu mô tả hồi cứu trên các bệnh nhi nhiễm HIV nhằm phát hiện các rối loạn lipid và mô tả các yếu tố nguy cơ của các rối loạn này.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu trên các bệnh nhi nhiễm HIV được điều trị ARV tại phòng khám OPC bệnh viện Nhi Đồng 2. Tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn lipid máu dựa trên chỉ số của Viện sức khỏe và dinh dưỡng Hoa Kỳ.

Kết quả: Có 153 trường hợp thỏa các tiêu chuẩn nhận vào. Về dinh dưỡng, có 60,8% trẻ có dinh dưỡng bình thường, 14,3% trẻ suy dinh dưỡng và 24,9% trẻ dư cân và béo phì. Ghi nhận có 24 trẻ (15,6%) tăng cholesterol máu, 25 trẻ (16,3%) giảm HDL, 16 trẻ (10,4%) tăng LDL nhưng có đến 88 trẻ (57,5%) tăng triglyceride máu. Nghiên cứu ghi nhận có rối loạn lipid máu ở tất cả các nhóm dinh dưỡng khác nhau. Nghiên cứu cũng cho thấy ở những trẻ sử dụng Efavirenz hơn 5 năm và hiện vẫn đang sử dụng Efavirenz có nguy cơ tăng triglyceride máu có giá trị thống kê so với nhóm dùng Efavirenz nhỏ hơn 5 năm (OR = 3,87 với p = 0,04). Kết quả cũng tương tự với Nevirapin (OR = 1,3 với p = 0,08).

Kết luận: Có sự hiện diện đáng kể của tình trạng rối loạn lipid máu trên bệnh nhi HIV điều trị ARV. Nghiên cứu cảnh báo về nguy cơ rối loạn lipid máu ở trẻ nhiễm HIV ở tất cả các nhóm dinh dưỡng khác nhau, nhắc nhở nhân viên y tế cần chú ý việc tầm soát các rối loạn lipid máu.

Từ khóa: HIV, ARV, rối loạn lipid máu, tăng triglyceride máu, tăng cholesterol máu, tăng LDL, giảm HDL.

ABSTRACT :

Objectives: Describe the epidemiological, clinical, and immunological. Describe the different types of dyslipidemia. Describe some risk factors of dyslipidemia.

Method: A retrospective case series of 153 HIV infection patients receiving ARV therapy in the OPC at Children’s Hospital 2. Definition of dyslipidemia was based on the criteria of United States National Health Lung and Blood Institute (NHLBI).

Results: There are 153 cases satisfy the inclusion criteria. There are 60.8% of children with normal nutrition, 14.3% were malnourished and 24.9% were overweight and obese. There are 24 children (15.6%) with hypercholesterolemia, 25 children (16.3%) with low HDL, 16 children (10.4%) children with high LDL but 88 children (57.5%) with hypertriglyceridemia. In addition, the study noted that dyslipidemia exist not only in overweight and obese children but also in normal and malnourished children. The study also noted that the children who used Efavirenz more than 5 years have risk of hypertriglyceridemia more than who used Efavirenz less than 5 years (OR = 3.87, p = 0.04). The result is similar with Nevirapin (OR = 1.3, p = 0.08).

Conclusion: Percentage of dyslipidemia in HIV infected children receiving ARV is important. Dyslipidemia exist not only in overweight and obese children but also in normal and malnourished children, so doctor must be careful in screening for lipid disorders in visits and periodic testing.

Key word: HIV, ARV, dyslipidemia, hypercholesterolemia, hypertriglyceridemia, high LDL and low HDL.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF