Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 3
MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC CHỈ SỐ NHÂN TRẮC VỚI CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ TIM MẠCH Ở TRẺ EM THỪA CÂN, BÉO PHÌ

Hà Văn Thiệu*, Dương Hồng Danh**, Lê Thị Ngọc Dung***

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định sự tương quan giữa các chỉ số nhân trắc với các yếu tố BFP, huyết áp (HA), lipid máu. Xác định giá trị điểm cắt BFP dự đoán HCCH ở trẻ em thừa cân, béo phì (TC), (BP).

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang tiến hành trên 510 đối tường TC, BP từ 10 đến 15 tuổi. Các chỉ số nhân trắc được đo: Chiều cao (CC), cân nặng (CN), BMI, vòng eo (VE); tiến hành đo HA, BFP, xét nghiệm lipid và glucose máu. Dùng đường cong ROC để xác định điểm cắt tối ưu. Chẩn đoán HCCH theo định nghĩa của Hiệp Hội Đái tháo đường Quốc tế (IDF).

Kết quả:  BMI tương quan thuận với HAtt (r=0,19), HAttr (r=0,30), TG (r=0,16), và BFP (r=0,45), p<0,05. VE tương quan thuận với HAtt (r=0,19), HAttr (r=0,35) và BFP (r=0,21), p<0,001. BMI tương quan nghịch với HDL-C (r= -0,09); VE tương quan nghịch với CT (r= -0,18), HDL-C (r= -0,21) và LDL-C (r= -0,18), p<0,05. Giá trị cắt tối ưu BFP dự đoán các yếu tố nguy cơ tim mạch là 25,1% (khoảng tin cậy 95%: 51,32-62,12).

Kết luận: Nạn dịch béo phì ở trẻ em đang gia tăng đến mức báo động trên toàn thế giới. BMI cao trong giai đoạn trẻ em tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Có thể dùng điểm cắt cho BFP trong nghiên cứu này dự đoán HCCH ở trẻ em TC, BP.

Từ khóa: Thừa cân, béo phì; Hội chứng chuyển hóa ở trẻ em.

ABSTRACT :

Objective: To determine the association between anthropometric indices with body fat percentage (BFP), hypertension, lipidemia and cut-off values of BFP to predict Mets of children with overweight and obesity.

Methods: A cross-sectional study was undertaken on 510 overweight and obesity children from 10 to 15 years old. Height, weight, BMI (body mass index), WC (waist circumference), blood pressure, BFP (body fat percentage), glucose and lipid profile were determined in all subjects. ROC (receiver operating characteristic) analysis was applied to determine the cut-off values. Mets was defined according to IDF,s (International Diabetes Federation) definition.

Results: There was a statistically significant positive correlation between BMI and systolic blood pressure: SBP (r=0.19), diastolic blood pressure: DBP (r=0.30), Triglycerides:TG (r=0.16), BFP (r=0.45) (all p<0.05). There was a statistically significant positive correlation between waist circumference (WC) and SBP (r=0.19), DBP (r=0.35), BFP (r=0.21) (all p<0.001). There was a statistically significant negative correlation between BMI and high-density lipoprotein cholesterol: HDL-C (r=-0.09); WC and Total Cholesterol: CT (r=-0.18), HDL-C (r=-0.21), low-density lipoprotein cholesterol: LDL-C (r=-0.18) (all p<0.05). The optimal threshold for BFP to predict Mets was 25.1% (95% CI: 51,32-62,12).

Conclusions: The worldwide epidemic of childhood obesity is progressing at an alarming rate.Higher BMI during childhood is associated with an increased risk of heart disease. Cut-off values of BFP in this study could be the optimal threshold to predict Mest of children with overweight and obesity.

Key words: Overweight and obesity; Mets in childrens.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF