Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 3
TRẺ SƠ SINH SANH RẤT NON SUY HÔ HẤP CẤP: KẾT QUẢ VÀ CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ

Hồ Tấn Thanh Bình*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả và chi phí điều trị của trẻ sanh rất non suy hô hấp cấp nhập khoa Hồi sức sơ sinh (HSSS) bệnh viện Nhi Đồng 1 từ 1/2013 – 12/2013.

Phương phápnghiên cứu: Chọn các trẻ sanh non có tuổi thai 28 – 32 tuần, nhập khoa Hồi sức sơ sinh trước 24 giờ tuổi vì suy hô hấp cấp, ghi nhận các thông tin bệnh lý và chi phí điều trị đến xuất viện.

Kết quả: 90 trẻ được nhận vào nghiên cứu. Tỉ lệ cứu sống là 91,1% với chi phí hiệu quả sống còn là 23.346.504  đồng và thời gian nằm viện trung bình là 41,8 ngày. Tỉ lệ các biến chứng liên quan sanh non: nhiễm trùng bệnh viện (41,1%), bệnh phổi mạn (16,7%), còn ống động mạch lớn (11,1%), viêm ruột (11,1%), bệnh lý võng mạc sơ sinh (7,8%). Cứ mỗi 10% cân nặng lúc sanh giảm, chi phí điều trị tăng 30,1%; số ngày nằm viện tăng 16,4% (p = 0,00). Nhóm có biến chứng nhiễm khuẩn bệnh viện so với nhóm không biến chứng có tổng chi phí tăng thêm 272%; số ngày nằm viện tăng thêm 86% (p = 0,00). Nhóm có biến chứng nhiễm khuẩn bệnh viện kèm bệnh phổi mạn hoặc còn ống động mạch lớn so với nhóm không biến chứng có tổng chi phí tăng thêm 666%; số ngày nằm viện tăng thêm 159% (p = 0,00).

Kết luận: Tỉ lệ cứu sống 91,1% với chi phí hiệu quả sống còn là 23.346.504 đồng. Nhóm trẻ này có nhiều biến chứng liên quan sanh non như nhiễm khuẩn bệnh viện, bệnh phổi mạn, còn ống động mạch lớn, viêm ruột, bệnh lý võng mạc sơ sinh. Cân nặng lúc sanh thấp và các biến chứng liên quan đến sanh non làm tăng cao thời gian nằm viện và chi phí điều trị.

Từ khóa: Sanh non, suy hô hấp cấp, chi phí, biến chứng của sanh non.

ABSTRACT :

Objective: Evaluate outcome and treatment‘s cost of very preterm babies with respiratory distress syndrome (RDS) in Neonatal Intensive Care Unit (NICU) - Children Hospital No1 from 1/2013 – 12/2013.

Methods: Preterms from 28 – 32 weeks with RDS admitted to NICU before 24 hours after birth were included and followed to dirscharge.

Results: 90 very preterms were included. The survival rate was 91.1% with the cost effectiveness 23.346.504 vietnam dong and mean hospital stay 41,8 days. The incidence of complications related to preterm: nosocomial infection (41.1%), chronic lung disease (CLD) (16.7%), large PDA (11.1%), enterocolitis (11.1%), retinopathy of prematuriry (7.8%). Every 10% decrease of birth weight, the treatment’s cost increased 30.1% and the length hospital stay increased 16.4% (p = 0.00). The preterm babies with nosocomial infection had treatment’s cost 272% higher and length hospital stay 86% longer than whom without complication (p = 0.00). The preterm babies with nosocomial infection associated CLD or large PDA had treatment’s cost 666% higher and length hospital stay 159% longer than whom without complication (p = 0.00).

Conclusions: The survival rate was 91.1% with the cost effectiveness 23,346,504 vietnam dong. Very preterm babies with RDS had many complications as nosocomial infection, chronic lung disease, large PDA, enterocolitis, retinopathy of prematuriry. The low birth weight and the complications related to preterm increase significantly the length of hospital stay and cost of treatment.

Keywords: preterm, respiratory distress syndrome, cost of treatment, complications related to preterm.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF