Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 3
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH KAWASAKI TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH

Phạm Văn Dũng*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nghiên cứu những biểu hiện dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng điều trị bệnh Kawasaki tại  Khoa Nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định từ tháng 3/2012-4/2013.

Phương pháp nghiên cứu: 13 trẻ mắc bệnh Kawasaki được nghiên cứu. Mỗi trẻ đều được chúng tôi khám lâm sàng và làm đầy đủ các xét nghiệm(CTM, VSS, CRP, Siêu âm tim) vào các thời điểm lúc chẩn đoán bệnh và 1 tuần sau điều trị.

Kết quả: Bệnh Kawasaki xãy ra ở trẻ nhỏ < 5 tuổi, chủ yếu dưới 2 tuổi chiếm 84,62%. Tỷ lệ trai/gái là 2,25.Triệu chứng lâm sàng sốt > 5 ngày, Biến đổi khoang miệng, ban đỏ đa dạng và phù mu bàn tay chân chiếm 100%. Các xét nghiệm biểu hiện phản ứng viêm nặng như bạch cầu tăng 92,31% CRP tăng 92,31, Vss tăng 84,62% , bạch cầu đa nhân trung tính tăng 84,82% và tiểu cầu  tăng > 500.000/mm³ 69,23%. Tổn thương giãn động mạch vành chiếm 30,77%. Đáp ứng tốt sau điều trị bằng gamaglobulin liều cao 2 mg/kg.

Kết luận: Tổn thương giãn động mạch vành chiếm tỉ lệ cao 30,77%, bệnh đáp ứng nhanh với điều trị đặc hiệu bằng gamaglobulin.

Từ khóa: Bệnh Kawasaki, tổn thương dãn động mạch vành, gamaglobulin.

ABSTRACT :

Objectives: Studying epidermic clinical features and treatment of Kawasaki disease at Binh Dinh general Hospital from March, 2012 until April, 2013. Methods: 13 patients with Kawasaki disease were enrolled in the study. Clinical examination, subclinical tests (full blood count, ERS, echocardiography) were done for each child at the time of diagnosis and 1 week after treatment.

Results: Most children were under 5 years old,  under 2 years old (84.62%), in which boys/girls were 2.25. All patients had fever over 5 days,  changes in the mouth mucosa, changes in the peripheral extremities and rash. Bilateral conjunctivitis 84.62% Cervical lymphadenopathy (>1.5 cm in diameter) is rarely seen (41.67%). The rates of leucocytosis were 92.31% , elevated serum CRP levels > 50 mg/L were 92.31%, elevated ESR > 50 mm in first hour were 84.62%. Thrombocytosis over 500.000/mm3 were 69.23%. Coronary artery lesions were 30,77%. Children with Kawasaki disease got better under treatment of gamma globulin at single dose of 2 mg/kg.

Conclusion: Coronary artery lesions were frequent in Kawasaki disease. The disease had good progress under treatment of gamma globulin.

Key words: Kawasaki disease, Coronary artery dilately lesions, Gamma globulin.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF