Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 3
THỰC TRẠNG KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT TẠI CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ, DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN NĂM 2013 – 2014

Hà Mạnh Tuấn*, Hồ Lữ Việt*, Trần Trọng Phương Trừ*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát thực trạng khám và điều trị bệnh Sốt Xuất Huyết tại các bệnh viện tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2013-2014.

Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang mô tả.

Kết quả: Năm 2014 tỉ lệ bệnh nhân nặng ngay lúc nhập viện cao hơn so với năm 2013 với trên 50% trường hợp SXHD nặng nhập viện ở khu vực Duyên hải nam trung bộ và Đông nam bộ, đồng thời tỉ lệ tử vong tại khu vực Duyên hải nam trung bộ cũng cao hơn so với năm 2013 (2,4%). Tỉ lệ thực hiện NS1Ag tại cả 3 khu vực đều tăng cao trên 80%. Về cơ sở vật chất, hầu hết các tỉnh có sự chuẩn bị tốt, số lượng bác sĩ và điều dưỡng tham gia vào công tác điều trị SXHD có tăng so với năm 2013 và tỉ lệ được tập huấn cũng gia tăng. Trang thiết bị thiết yếu được trang bị ở phần lớn các đơn vị chiếm từ 94 – 100%. Một số trang thiết bị thiết yếu còn thiếu tại một số bệnh viện chủ yếu là: Máy quay Hct tại chổ, Dextrostix. Các trang thiết bị kỹ thuật cao được các bệnh viện tỉnh quan tâm trang bị, trong năm 2014 là 72%, tỉ lệ này tăng qua các năm. Một số trang thiết bị ít sử dụng tại các đơn vị chưa được trang bị như máy chạy thận nhân tạo (39%), lọc máu liên tục (33%), đo áp lực bàng quang (22%). Hiện vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện đo huyết áp động mạch xâm lấn. Thuốc và dịch truyền được trang bị khá đầy đủ. Tiểu cầu đậm đặc và kết tủa lạnh chưa được trang bị đầy đủ ở các đơn vị.

Kết luận: Các đơn vị điều trị tuyến tỉnh đã có những bước chuẩn bị tích cực trong công tác ứng phó, phòng ngừa khi dịch bệnh xảy ra, có thể tiếp nhận và điều trị những các trường hợp SXHD nặng. Bên cạnh đó các bệnh viện tỉnh cần tăng cường công tác chỉ đạo tuyến cho các bệnh viện tuyến huyện, trạm y tế xã.

Từ khóa: Sốt xuất huyết Dengue, thực trạng khám và điều trị bệnh sốt xuất huyết.

ABSTRACT :

Objective: Detemine  examination and treatment Dengue haemorrhagic fever (DHF) status of provincial hospitals in southeastern, coastal south central and highland regions in 2012.

Method : Cross-descriptive study.

Results: Number of hospitalized patients with severe symptoms in 2014 was higher than in 2013 about 50% cases with severe Dengue fever in South Central Coast and South-East region. The mortality rate in South Central Coast region was higher than in 2013 (2.4%). Number of NS1Ag test was performed with higher number (more than 80%) in all regions. 

There was a good prepration in Dengue fever management in all provinces. The infrastructure, the number of doctors and nurses in charge of Dengue fever management have increased comparing to 2013 and the number of health staff who received training was also increased.

Essential equipments were available at most of hospitals at the rate of coverage 94-100%. Some essential equipments were lacking in some hospitals  such as Hct isolation machine, Dextrostix.

The rate of investment on high-tech equipments in 2014 was 72%, this rate is increased annually. Some equipments were with low rate of usage such as hemodialysis machines (39%), continuous hemodialysis (33%), bladder pressure measurement (22%).

The invasive arterial blood pressure technique is not implemented at some hospitals yet. Drugs and fluids are fully equipped. Concentrated platelet and cool precipitation has not been equipped fully at all hospitals.

 Conclusion: The provincial hospitals have well-prepared in managing DHF. the provincial hospitals can receive and treat severe cases of DHF. Besides the provincial hospitals should strengthen mentoring for district hospitals.

Key words: Dengue haemorrhagic fever.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF