Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 3
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN XÉT NGHIỆM HIV DO CÁN BỘ Y TẾ ĐỀ XUẤT (PITC) TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ 05/2013 ĐẾN 05/2014

Hồ Lữ Việt*, Nguyễn Hoàng Phong*, Đặng Minh Xuân*, Mai Thị Trọn*, Nguyễn Vũ Trường Giang*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn & xét nghiệm HIV tại các khoa điều trị nội trú tại bệnh viện Nhi Đồng 2.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả tiền cứu.

Kết quả: Tổng số khách hàng được xét nghiệm: 868 (tỉ lệ tư vấn trước xét nghiệm cập nhật được đạt 95%). Số phát hiện dương tính: 30. Số khách hàng được chuyển đến OPC: 23 (tỉ lệ chuyển gửi thành công đạt 77%).

Kết luận: Số lượng trẻ nhiễm, số ca chuyển gửi thành công được tăng lên, thời gian chuyển gửi cũng đã giảm xuống.

Từ khóa: Tư vấn xét nghiệm, HIV.

ABSTRACT :

Objectives: To scale up & strengthen HIV testing & counseling in all outpatient & inpatient departments at Children’s Hospital 2.

Methods: Description prospectively.

Results: Total customers were tested: 868 (ratio pre-test counseling to be updated is 95%). The number of positive case: 30. The number of customers was transferred to OPC: 23 (the ratio was transferred successful is of  77%).

Conclusions: The number of children infected, the number of case was transferred successful is increased, the time that childrens was transferred to OPC is decreased .

Keywords: HIV testing & counseling.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF