Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 3
XÁC ĐỊNH HLA-B*1502 BẰNG KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ CHUỖI DNA

Hoàng Anh Vũ*, Phan Thị Xinh**

TÓM TẮT :

Mc tiêu: HLA-B*1502 là mt du n sinh hc quan trng giúp tiên đoán tình trng d ng da nng do carbamazepine trên bnh nhân Châu Á. Nghiên cu này nhm xây dng quy trình gii trình t DNA ca gen HLA-B để kho sát được tình trng mang alen HLA-B*1502 trên mu máu ngoi biên.

Đối tượng và phương pháp: Trong thi gian t tháng 6/2014 đến tháng 2/2015, genomic DNA được tách chiết t mu máu ngoi biên ca 89 bnh nhân động kinh cn kho sát tình trng alen HLA-B*1502 để xem xét ch định carbamazepine. Vùng cha exon 2 và 3 ca gen HLA-B được khuếch đại vi mt cp mi đặc hiu bng k thut polymerase chain reaction (PCR). Sn phm PCR được gii trình t theo hai chiu xuôi và ngược theo k thut Sanger trên h thng ABI 3130 Genetic Analyzer. Kết qu được đối chiếu vi trình t ca gen HLA-B để xác định tình trng mang alen HLA-B*1502.

Kết qu: Gii trình t DNA các sn phm PCR giúp xác định được tình trng alen HLA-B*1502 trên tt c 89 mu kho sát. Trong s 27 trường hp có mang HLA-B*1502 (30,3%), có 9 trường hp trng thái đồng hp t và 18 trường hp ch mang mt alen HLA-B*1502.

Kết lun: Gii trình t chui DNA giúp xác định được tình trng mang alen HLA-B*1502, giúp ích cho vic đánh giá nguy cơ d ng nng vi carbamazepine.

T khóa: gen HLA-B, gii trình t chui DNA, carbamazepine, d ng da nng.

ABSTRACT :

Purpose: HLA-B*1502 allele is a valuable predictive biomarker for carbamazepine-induced severe skin reactions in Asian populations. We conducted this study to establish a procedure of DNA sequencing for the HLA-B gene and apply the technique for investigating HLA-B*1502 allelic frequency from peripheral blood samples.

Methods: From June 2014 to February 2015, genomic DNA was extracted from blood samples of 89 epileptic patients who were requested for HLA-B*1502 testing before carbamazepine prescription. A fragment of the HLA-B gene harboring exons 2 and 3 was amplified with polymerase chain reaction using a pair of specific primers. PCR products were sequenced bidirectionally by Sanger method on an ABI 3130 Genetic Analyzer. Electropherograms were analyzed by comparing to known HLA-B reference sequences to identify the HLA-B*1502 allele.

Result: We successfully determined the HLA-B*1502 allelic status from PCR products for all 89 samples. Out of 27 samples positive for HLA-B*1502 allele (30.3%), 9 were found homozygous and the other 18 were heterozygous.

Conclusion: DNA sequencing method can determine HLA-B*1502 allele correctly, which might be useful for prediction of risk for severe skin reaction to carbamazepine.

Key words: HLA-B gene, DNA sequencing, carbamazepine, severe skin reaction.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF