Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 6
CHỌN LỰA THUỐC DÃN CƠ TRONG GÂY MÊ MỔ CẤP CỨU TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Nguyễn Thị Mỹ Xuyên*, Nguyễn Văn Chinh*

TÓM TẮT :

Mục đích: Thuốc dãn cơ thuộc nhóm không khử cực đầu tiên có thời gian khởi phát ngắn, tạo điều kiện thuận lợi cho đặt nội khí quản nhanh nhưng ít có tác dụng phụ đó là Rocuronium. Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về Rocuronium nhưng chưa có báo cáo về việc sử dụng thuốc này trong bối cảnh gây mê mổ cấp cứu. Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của các thuốc dãn cơ trong mổ cấp cứu.

Phương pháp: Nghiên cứu tiền cứu, thử nghiệm lâm sàng. Nghiên cứu ghi nhận các thông số về thời gian đặt nội khí quản, lý do chọn lựa thuốc dãn cơ, thời gian khởi phát liệt, các tai biến biến chứng. Sử dụng thang điểm 9 để đánh giá độ giãn cơ hàm, dây thanh âm và các đáp ứng đặt nội khí quản.

Kết quả: Tỷ lệ phân loại theo ASA I, II: 85%. Rocuronium được sử dụng trên 69 trường hợp (86,25%), Vecuronium sử dụng trên 9 trường hợp (11,25%), và Atracurium được sử dụng trên 2 trường hợp (2,5%). Tình trạng đặt nội khí quản tốt: 95% theo lâm sàng và 90% theo máy TOF – Watch. Rocuronium khởi phát tác động nhanh và đánh tin cậy, thích hợp trong phẫu thuật cấp cứu. Không ghi nhận các tai biến biến chứng liên quan nghiên cứu.

Kết luận: Sử dụng Rocuronium trong gây mê cho các phẫu thuật cấp cứu an toàn và hiệu quả. Đây là thuốc dãn cơ rất dễ mua và đang sử dụng rộng rãi trong nước. Việc chuẩn bị tốt trước phẫu thuật và theo dõi chặt chẻ trong và sau phẫu thuật sẽ làm giảm các tai biến biến chứng, đồng thời làm tằng tỷ lệ thành công của phẫu thuật.

Từ khóa: Thuốc dãn cơ, mổ cấp cứu, thuốc dãn cơ không khử cực.

ABSTRACT :

Purpose: Rocuronium is a recently synthesized non – depolarizing neuromuscular blocking agent that has been demonstrated to have a faster onset of action than any other non – depolarizing neuromuscular blocking agent. Although widely studied in the operating room, there are no reports regarding its use for rapid tracheal intubation in anesthesia for emergency surgery. This study is performed to look for the effects of muscle relaxants in anesthesia for emergency surgery.

Methods: Prospective study was performed using a data collection form completed at the time of intubation. Data collected included the reason for the neuromuscular – blocking agent chosen, the time to onset of paralysis and any complications encoutered. The nine – point numerical descriptor scales recorded the degree of body movement, vocal cord movement and the physician’s overall satisfaction with the extent of paralysis.

Results: Classify of ASA I & II: 85%. Rocuronium was used in 69 patients (86.25%), Vecuronium was used in 9 patients (11.25%) and Atracurium was used in 2 patients (2.5%). Good condition for rapid tracheal intubation: 95% in clinical appreciate and 90% in TOF – Watch. Rocuronium produced fast and reliable paralysis in anesthesia for emergency surgery. Of the complications reported, none appeared to be related to Rocuronium.

Conclusions: Use of Rocuronium in anesthesia for emergency surgery is safe and effective. This is the drug to be buying easily and widely in condition of our country. A well – prepared surgery and a close careful monitoring during and after the surgery must be applied in order to detect and manage in time complications. It will contribute to succesful method.

Key word: Muscle Relaxants, Emergency Surgery, Non – Depolarizing Neuromuscular Blocking Agent.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF