Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN

Thái Minh Sâm*, Mai Viết Nhật Tân*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: đánh giá những vấn đề sức khỏe liên quan đến chất lượng sống của bệnh nhân sau ghép thận sử dụng bảng câu hỏi SF-36 của tổ chức y tế thế giới và khảo sát những đặc điểm lâm sàng có liên quan đến chất lượng cuộc sống của những bệnh nhân này

Phương pháp: nghiên cứu cắt ngang 124 bệnh nhân đang theo dõi sau ghép tại phòng khám ghép thận bệnh viện Chợ Rẫy trong thời gian 1/2/2014 đến 1/3/2014. Thang điểm trong bảng câu hỏi SF-36 sẽ so sánh tại 2 thời điểm trước ghép thận và thời điểm hiện tại của mỗi bệnh nhân. Khảo sát mối tương quan giữa đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân và các lĩnh vực chất lượng sống trong thang điểm SF-36.

Kết quả: Những bệnh nhân ghép thận có thang điểm về chức năng thể chất, chức năng thể chất, tình trạng đau, và quan hệ xã hội tốt hơn thời điểm trước ghép thận. Trái lại thang điểm về cảm xúc không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Sức khỏe thể chất và sức khỏe chung của những bệnh nhân creatinin<1mg% tốt hơn những bệnh nhân có nồng độ creatinin > 2mg% (p < 0,05). Thang điểm chất lượng sống tốt nhất quan sát được ở nhóm nam trên 40 tuổi có gia đình và có việc làm so với nhóm nam trên 40 không có gia đính và không việc làm.

Kết luận: Bảng câu hỏi SF-36 ngắn gọn nhưng đầy đủ để đánh giá chất lượng cuộc sống bệnh nhân ghép thận. Nồng độ creatinin huyết thanh là yếu tố ảnh hưởng đến thang điểm trong chất lượng cuộc sống bệnh nhân. Căn bệnh tự nó không quyết định chất lượng cuộc sống bệnh nhân mà còn nhiều yếu tố không phải bệnh tật (tuổi, gia đình, công việc) góp phần trong việc nhận thức chất lượng cuộc sống bệnh nhân.

Từ khóa: ghép thận, chức năng thể chất, tình trạng đau, sức khỏe chung, chức năng xã hội.

ABSTRACT :

Objectives: to evaluate the health-relate quality of life in renal transplant patients using SF-36 health survey and investigate clinical outcome connected to aspects of quality of life.

Method: cross sectional study 124 patients following after kidney transplantation at renal transplant clinic at Cho Ray hospital from 1st Feb 2014 to 1st Mar 2014. The scale score of SF-36 health survey will compare times before and after transplantation in these patients. Investigate the correlation between the clinical outcomes and scale score in SF-36

Result: Patients after renal transplant had higher score in physical functioning, bodily pain, general health and social functioning scale than theses before transplant. In contract emotional scale had no statistical difference between two times. The scores of Physical functioning and general health in patients with serum creatinine < 1 mg% were better than patients with serum creatinine > 2 mg%. Quality of life in married man older than 40 with occupation is better than single man without job.

Conclusion: SF-36 health survey is short and comprehensive for evaluating quality of life in renal transplant patient. Serum creatinine was main factor affected patients’ quality of life. The disease alone does not determine one’s view of life quality, but many nondisease factor (age, family, occupation) play additive role in the perception of quality of life.

Key word: transplant, physical functioning, bodily pain, general health and social functioning.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF