Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT BƯỚU SAU PHÚC MẠC TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Ngô Xuân Thái*, Trần Anh Vũ*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Điều trị phẫu thuật bướu sau phúc mạc rất khó khăn do bướu nằm sâu bên trong ổ bụng, bản chất mô bệnh học đa dạng và triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu. Hiện nay vẫn chưa có một nghiên cứu hệ thống có số lượng lớn về bướu sau phúc mạc được báo cáo.

Mục tiêu: Đánh giá kết quả chẩn đoán và điều trị phẫu thuật bướu sau phúc mạc tại bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: đây là nghiên cứu hồi cứu, với 127 trường hợp (TH) có kết quả giải phẫu bệnh là bướu sau phúc mạc được chẩn đoán và phẫu thuật tại bệnh viện Chợ Rẫy trong thời gian từ 1/2010 đến 3/2015

Kết quả: 57 bệnh nhân nam (44,8%) và 70 bệnh nhân nữ (55,2%). Tuổi trung bình 46,4 ± 18,3. Đau bụng (66,1%) và đau hông lưng (59,8%) là hai triệu chứng thường gặp nhất. Chẩn đoán sau mổ gồm 66 trường hợp (52%) bướu ác tính và 61 trường hợp (48%) bướu lành tính, trong đó lymphoma (11,8%), sarcoma mỡ (6,3%) và schwannoma lành tính (11%) là các loại bướu thường gặp nhất. Có 92 TH (72, 4 %) cắt trọn bướu, trong đó 8 TH (6,3%) được phẫu thuật nội soi. Tỉ lệ sống còn ước tính 5 năm sau phẫu thuật là 48%.

Kết luận: Phần lớn các TH bướu sau phúc mạc được phát hiện khi bướu đã có kích thước to, bệnh nhân có triệu chứng do bướu chèn ép hoặc xâm lấn vào các cơ quan lân cận. Thời gian phẫu thuật thường kéo dài và phẫu thuật viên phải có nhiều kinh nghiệm để xử trí các tạng liên quan.

Từ khóa: Bướu sau phúc mạc.

ABSTRACT :

Background: Surgical treatment of retroperitoneal tumor is difficult because the tumor is located deep within the abdomen, histopathological diversity and nonspecific clinical symptoms. In our country, systematic study of retroperitoneal tumors have been not conducted

Objective: we investigate the diagnosis and surgical management of retroperitoneal tumors.

Material and methods: this is a retrospective study, 127 patients with pathological resulted retroperitoneal tumors were presented at Cho Ray Hospital from 1/2010 to 3/2015.

Results: 57 male (44.8%) and 70 female (55.2%). The median age was46.4 ± 18.3. Abdominal pain (66.1%) and flank pain (59.8%) were the two most common symptoms. Post-operative diagnostic included 66 malignant cases (52%) and 61 benign cases (48%). Complete resection was done in 92 (72.4%) patients and 8 cases (6.3%) were performed by laparoscopy. The overall 5 years survival rate was 48%.

Conclusion: Most of cases present when the tumors have large size, symptoms cause by tumor compression or invasion into adjacent organs. The operation takes a lot of time and it requires the surgeon have to be skillful and experience to manage the associated organs.

Keywords: Retroperitoneal tumor

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF