Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT U MÔ ĐỆM ĐƯỜNG TIÊU HÓA TÁ TRÀNG: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP

Phạm Hữu Vàng*, Trần Phùng Dũng Tiến*, Nguyễn Võ Vĩnh Lộc*, Hứa Thanh Uy*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: U mô đệm đường tiêu hóa tá tràng là bệnh hiếm gặp. Chỉ khoảng 5% u mô đệm đường tiêu hóa có vị trí tại tá tràng. Biểu hiện ban đầu của u mô đệm đường tiêu hóa (GIST) là xuất huyết tiêu hóa. GIST có thể đạt đến kích thước lớn. GIST nhỏ thường dễ lầm với nhú tá tràng. Chẩn đoán thường không rõ ràng và điêu trị thường khó.

Mục tiêu: Báo cáo của chúng tôi nhầm nâng cao và nhấn mạnh một số vấn đề chẩn đoán và điều trị u mô đệm đường tiêu hóa tá tràng.

Phương pháp nghiên cứu: Báo cáo một ca.

Kết quả: Chúng tôi báo cáo ca lâm sàng bệnh nhân nam 58 tuổi có u mô đệm đường tiêu hóa nhỏ ở tá tràng. Bệnh nhân nhập bệnh viện Chợ Rẫy vì tiêu phân đen 1 tháng, được truyền 7 đơn vị hồng cầu (250ml/đơn vị) trước phẫu thuật. Bệnh nhân được mổ nội soi cắt hình chêm tá tràng D1 và đóng lại bằng stapler thẳng. Bệnh nhân xuất viện sau 6 ngày, diễn tiến tốt không có biến chứng gì sau 3 tháng.

Kết luận: U mô đệm đường tiêu hóa nên được nghi ngờ ở những bệnh nhân có u thành tá tràng. Hình ảnh loét trung tâm và tiến triển ra ngoài thành có hay không có chảy máu trên nội soi báo hiệu khả năng u mô đệm đường tiêu hóa ở tá tràng. Siêu âm qua ngả nội soi cho phép chẩn đoán về hình thái học và tế bào học. Phẫu thuật nội soi là một phương pháp khả thi, tuy nhiên cắt trọn u đạt được bờ âm tính cần tuân thủ tuyệt đối.

Từ khóa: Phẫu thuật nội soi, u mô đệm đường tiêu hóa, siêu âm qua nội soi, u mô đệm đường tiêu hóa tá tràng.

ABSTRACT :

Background: Gastrointestinal stromal tumors (GISTs) of the duodenum are uncommon. Only 3-5% of gastrointestinal stromal tumors are located in the duodenum. They are associated with an increased risk of fatal gastrointestinal bleeding, which is a primary manifestation. They can reach a large size. A small GIST is easily confused with a duodenal papilla. Diagnosis can be elusive and managing them can be difficult.

Objective: Our case report aims to increase awareness and highlight some issues related to the diagnosis and management of duodenal gastrointestinal stromal tumors.

Method: One case report.

Result: We present the case of a 58-year-old man with a small gastrointestinal stromal tumor of the duodenum. The patient presented to the Cho Ray hospital with complaint of melena for one month. The patient was transfused with 07 packed red blood cells units (250 ml/unit) before operation. Laparoscopic wedge resection of the D1 duodenum was performed and closure by a straight stapler. The patient was discharged from the hospital after 06 days. He was doing very well with no complication of disease when he was last seen 3 months after his operation.

Conclusion: Gastrointestinal stromal tumors of the duodenum should be suspected in any patient with a duodenal wall mass. Extramural growth and central ulceration with or without bleeding should alert the endoscopist to the possibility of a duodenal gastrointestinal stromal tumor diagnosis. Endoscopic ultrasonography (EUS) allows both morphological and cytological diagnosis. Laparoscopic surgery is one surgical approach available; however, complete surgical excision, with negative margins, is the absolute requirement.

Key words: Laparoscopic surgery, Gastrointestinal Stromal Tumors (GISTs), Endoscopic Ultrasonography (EUS, Limited Resection), Duodenal GIST.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF