Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT LÁCH BÁN PHẦN: NHÂN 3 TRƯỜNG HỢP

Nguyễn Văn Định*, Nguyễn Tuấn*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Nang lách là bệnh hiếm gặp, với khoảng 800 trường hợp được báo cáo trong y văn. Nang thật dạng biểu mô được cho là bẩm sinh, trong khi nang giả được hình thành sau chấn thương. Việc nhận ra tầm quan trọng của lách, cùng với sự phát triển của chẩn đoán hình ảnh và kỹ thuật mổ đã dẫn đến những thay đổi đáng kể trong việc xử trí nang lách.

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá về kỹ thuật và kết quả của 3 trường hợp phẫu thuật nội soi cắt bán phần lách trong điều trị nang lách.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả 3 trường hợp phẫu thuật nội soi cắt lách bán phần trong điều trị nang lách.

Kết quả: Trong ba trường hợp trong nghiên cứu của chúng tôi, thời gian mổ là 150-170 phút, máu mất trong mổ là 50-100 ml, không có biến chứng sau mổ và thời gian nằm viện là 5-6 ngày.

Kết luận: Phẫu thuật nội soi cắt lách bán phần trong điều trị nang lách có thể thực hiện một cách an toàn, thời gian nằm viện ngắn, hồi phục sớm.

Từ khóa: Cắt lách bán phần nội soi, nang lách.

ABSTRACT :

Background: Splenic cysts is a relatively rare condition, with about 800 cases reported in literature. True epidermal cyst is thought to be congenital while pseudocysts are reputedly post-traumatic. Recognizing the importance of the spleen, along with the development of diagnostic imaging and surgical techniques have led to significant changes in the management of splenic cysts.

Objective: In this study, we focus on evaluation of the technical and the results of 3 cases of laparoscopic partial splenectomy in treatment of splenic cysts.

Methods: We described 3 cases laparoscopic partial splenectomy in our hospital.

Results: In our three cases, time surgery 150-170 minutes, blood loss during surgery 50-100 ml, no postoperative complications and length of stay in 5-6 days were recorded.

Conclusions: Laparoscopic partial splenectomy in treatment of splenic cyst can be done safely, shorter hospital stays, recovery soon.

Key word: laparoscopic partial splenectomy, splenic cysts.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF