Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CẤP VÀ MẠN SAU MỔ CỦA KETAMINE LIỀU THẤP TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐẠI TRÀNG

Đặng Hồng Phong*, Trần Quốc Việt**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Vai trò giảm đau sau mổ của ketamine đã được xác định, tuy nhiên khi kết hợp với gây mê toàn thể và giảm đau ngoài màng cứng (GĐNMC) vẫn còn chưa rõ ràng. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu để đánh giá hiệu quả giảm đau cấp và mạn sau mổ của ketamine liều thấp trong phẫu thuật nội soi cắt đại tràng.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 70 bệnh nhân mổ chương trình cắt đại tràng nội soi dưới gây mê toàn thể và giảm đau ngoài màng cứng, phân bổ ngẫu nhiên thành hai nhóm. Sau khởi mê trước lúc rạch da, nhóm ketamine (n=35) sử dụng ketamine 0,5mg/kg tiêm tĩnh mạch, sau đó truyền liên tục 0,25 mg/kg/giờ đến lúc đóng da, nhóm chứng (n=35) sử dụng nước muối sinh lý. Tỉ lệ bệnh nhân yêu cầu thuốc giảm đau cứu hộ được đánh giá trong 24 giờ sau mổ, giảm đau sau mổ được đánh giá bằng chỉ số đau VAS lúc nghỉ và lúc ho ở thời điểm 0, 3, 6 và 24h, tác dụng phụ của ketamine và tỉ lệ bệnh nhân đau mạn tính 1 tháng sau mổ.

Kết quả: Bệnh nhân sử dụng giảm đau cứu hộ ở nhóm ketamine thấp hơn nhóm chứng (28,6% so với 88,6%; RR= 0,28; KTC 95%: 0,16-0,49; p<0,001). Chỉ số đau VAS lúc nghỉ ở thời điểm 0, 3, 6 giờ sau mổ ở nhóm ketamine thấp hơn nhóm chứng (p<0,05). Chỉ số đau VAS lúc ho ở thời điểm 0, 3, 6, 24 giờ sau mổ ở nhóm ketamine thấp hơn nhóm chứng (p<0,001). Tỉ lệ bệnh nhân đau mạn tính 1 tháng sau mổ ở nhóm ketamine thấp hơn nhóm chứng (5,9% so với 32,3%; RR= 0,18; KTC 95%: 0,04-0,75; p< 0,05). Không bệnh nhân nào bị ảo giác, ác mộng, nhìn đôi hay an thần quá mức khi sử dụng ketamine liều thấp.

Kết luận: Ketamine liều thấp đường tĩnh mạch khi phối hợp với gây mê toàn thể và giảm đau ngoài màng cứng có tác dụng giảm đau cả trong giai đoạn cấp và mạn sau mổ trong phẫu thuật nội soi cắt đại tràng.

Từ khoá: ketamine liều thấp, đau cấp tính sau mổ, đau mạn tính sau mổ.

ABSTRACT :

Background: ketamine has been shown to have postoperative analgesic effect. Nevertheless, whether this effect still exists after being combined with general anesthesia and epidural analgesia remain unclear. Thus, we designed a study to assess low-dosed ketamine’s effect on acute and chronic postoperative pain in colonectomy laparoscopy.

Patients and methods: Seventy patients were scheduled for colonectomy laparoscopy under combined epidural/general anesthesia, they were randomly assigned to two groups. After induction anesthesia and preincision, group Ketamine (n=35) received intravenous of ketamine at the bolus dose of 0.5mg.-kg followed by an infusion of 0.25 mg.-kg.-h until closed incision. Group Control (n=35) received saline. Proportion of patients required rescue analgesics were evaluated at 24h after surgery, postoperative analgesia assessed by the VAS scores for pain at rest and coughing at 0, 3, 6 and 24h as well as side affect of ketamine and the proportion of patients with postoperative chronic pain at 1 month.

Results: Fewer patients with ketamine required rescue analgesics than those with control (28.6% versus 88.6%; RR=0.28; CI 95%: 0.16-0.49; p<0.001). The VAS scores for pain at rest at 0, 3, 6h postoperation were lower in the ketamine group than in the control group (p<0.05). The VAS scores for pain on coughing at 0, 3, 6, 24h postoperation were lower in the ketamine group than in the control group (p<0.001). The proportion of patients with postoperative chronic pain at 1 month were lower in the ketamine group than in the control group (5.9% versus 32.3%; RR= 0.18; CI 95%: 0.04-0.75; p< 0.05). Nobody was been hallucianations, nightmares, diplopia or deep sedation when using low-dosed ketamine.

Conclusions: Intravenous low-dosed ketamine added general and epidural anesthesia effect both post operative acute and chronic pain in colonectomy laparoscopy.

Keywords: low-dosed ketamine, postoperative acute pain, postoperative chronic pain.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF