Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
TỶ LỆ HÚT THUỐC LÁ TRONG NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH

Lê Khắc Bảo *, Lê Thị Kim Chi **, Hồ Quốc Khải ***

TÓM TẮT :

Mở đầu: Hút thuốc lá là vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng tại Việt nam. Nhân viên y tế được kỳ vọng tham gia tích cực cải thiện vấn đề này. Tỷ lệ hút thuốc lá và các yếu tố ảnh hưởng tình trạng hút thuốc lá là chỉ số thống kê then chốt giúp đánh giá gánh nặng hút thuốc lá. Các chỉ số này cũng là cơ sở để xây dựng các can thiệp nhằm giảm nhẹ gánh nặng hút thuốc lá trong nhân viên y tế tại bệnh viện.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ hút thuốc lá và các yếu tố ảnh hưởng tình trạng hút thuốc lá trong nhân viên y tế tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả phân tích trên 1534 nhân viên y tế tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định từ 15/7/2015 – 11/8/2015. Biến số nghiên cứu được thu thập qua phiếu câu hỏi tự trả lời gửi đến tận tay nhân viên y tế. Thống kê mô tả và phân tích phương sai một chiều ANOVA giúp xác định tỷ lệ hút thuốc lá và các yếu tố ảnh hưởng tình trạng hút thuốc lá.

Kết quả: Tỷ lệ đang hút thuốc lá là 9,4% nam, 0% nữ nhân viên y tế. Tỷ lệ đã cai thuốc lá là 23,2% nam, 0,3% nữ nhân viên y tế. Nhân viên y tế giới nam, tuổi trên 43, làm việc tại văn phòng, làm nghề bảo vệ, lái xe, công nhân có tỷ lệ hút thuốc lá và đã cai thuốc lá cao hơn các nhóm khác có ý nghĩa thống kê, với p < 0,001 trong phép kiểm phương sai một chiều.

Kết luận: 9,4% nam và 0% nữ nhân viên y tế tại bệnh viện Nhân Dân Gia định đang hút thuốc lá. 23,2% nam và 0,3% nữ đã cai thuốc lá. Các yếu tố tiên lượng tình trạng hút thuốc lá trong nhân viên y tế là giới nam, tuổi trên 43, làm việc tại văn phòng, làm nghề bảo vệ, lái xe, công nhân.

Từ khóa: đang hút thuốc lá, đã cai thuốc lá, chưa bao giờ hút thuốc lá

ABSTRACT :

Background: Smoking is a serious public health problem in Vietnam. Healthcare professionals are expected to actively participate into relieving the burden. Smoking prevalence and factors predictive of smoking status are key statistical parameters to evaluate smoking burden. These parameters also provide strong bases for interventions aiming at ameliorating smoking burden among healthcare professionals in hospital.

Objectives: to determine the smoking prevalence and factors predictive of smoking status among healthcare professionals in Nhan Dan Gia Dinh hospital.

Methodology: A descriptive cross sectional study was conducted on 1534 healthcare professionals at Nhan Dan Gia Dinh hospital from July 15th, 2009 to August 11th, 2015. Auto-questionnaire was directly given to every healthcare professional to collect data. Descriptive statistics helped to determine the smoking prevalence. One-way ANOVA analysis allowed confirming the factors predictive of smoking status.

Results: The prevalence of current smokers is 9.4% male, 0% female healthcare professionals. The prevalence of smokers is 23.2% male and 0.3% female healthcare professionals. The healthcare professionals of male sex, of age more than 43, working in the office, whose carriers are security guards, drivers, workers present a higher prevalence of current smoking or ex smoking than other groups. The differences are statistically significant with p value less than 0.001 under one way ANOVA analysis.

Conclusion: 9.4% male and 0% female healthcare professionals in Nhan Dan Gia Dinh are current smokers. 23.2% male and 0.3% female healthcare professionals are smokers. The factors predictive of smoking status among healthcare professionals include male sex, age more than 43, office workers, security guards, drivers, workers.

Key words: current smoker, ex-smoker, nonsmoker. 

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF