Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
GIÁ TRỊ CỦA XÉT NGHIỆM MR-proANP TRONG TIÊN LƯỢNG TỬ VONG NGẮN HẠN TRÊN BỆNH NHÂN KHÓ THỞ CẤP

Lê Xuân Trường*, Nguyễn Chí Thanh**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Bệnh nhân nhập khoa cấp cứu vì khó thở có nhiều nguyên nhân, dẫn đến dự hậu sẽ rất khác nhau. Nhiều dấu ấn sinh học mới, trong đó có MR-proANP có giá trị cao trong tiên lượng trên những đối tương này.

Mục tiêu: Đánh giá giá trị tiên lượng của MR-proANP (mid regional pro atrial natri uretic peptide) trên bệnh nhân khó thở cấp.

Đối tượng- phương pháp nghiên cứu: Thiết kế kiểu quan sát cắt dọc. Có 230 bệnh nhân nhập khoa cấp cứu do khó thở cấp tại bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 6/2014 đến tháng 6/2015, chia thành 2 nhóm tử vong và còn sống.

Kết quả: Có 11 bệnh nhân tử vong trong 30 ngày. Điểm cắt cho tiên lượng sống còn trong 30 ngày của MR-proANP là 392 pmol/l với độ nhạy và độ đặc hiệu theo thứ tự là 82% và 72%. Phân tích đa biến bằng phương pháp hồi qui Cox , cho thấy MR-proANP có giá trị độc lập tiên lượng sống còn sau 30 ngày với hệ số may rủi hiệu chỉnh là 5,5 (1,4 – 42,2), p= 0,019.

Kết luận: Ở nồng độ 392 pmol/l, MR-proANP giúp chẩn đoán tử vong trong khoảng 30 ngày trên bệnh nhân khó thở cấp.

Từ khóa: MR-proANP, khó thở cấp, tiên lượng.

ABSTRACT :

Introduction: Among patients attending the emergency department with acute dyspnea, a wide range of causes is possible, each with its own specific prognosis. Novel biomarker, namely MR-proANP (mid regional pro atrial natriuretic peptide) has been proposed for use in prognostic evaluation of patients with acute dyspnea.

Objectives: The aim of this study was to assess the prognostic value of MR-proANP in patients with acute dyspnea in emergency department.

Methods: An observational, prospective study was carried on 230 patients with acute dyspnea in emergency department at Cho Ray hospital from 6/2014 to 6/2015. Patients were observed the survival within 30 days.

Results: The cut-off points for survival in 30 days of MR-proANP was 392 pmol/l with sensitivity and specificity as 82% and 72%, respectively. Multivariable Cox regression analysis showed that Mr-proANP had the independent prognostic value for survival in 30 days with adjusted hazard ratio of 5.5 (1.4 – 42.2), p = 0.019.

Conclusions: At 392 pmol/l concentration, MR-proANP was a value biomarker for prognosis in acute dyspnea.

Key words: MR-proANP, acute dyspnea, prognostic

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF