Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
VAI TRÒ CỦA MR-proANP TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT KHÓ THỞ DO TIM VÀ HÔ HẤP TẠI KHOA CẤP CỨU.

Lê Xuân Trường*, Nguyễn Chí Thanh**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Phân biệt khó thở có nguồn gốc từ tim và hô hấp có vai trò rất quan trọng tại khoa cấp cứu. MR-proANP là xét nghiệm nhanh, không có vùng xám, thời gian bán hủy dài nên đáng tin cậy trong chẩn đoán suy tim cấp tại khoa cấp cứu.

Mục tiêu: Xác định vai trò của xét nghiệm MR-proANP trong chẩn đoán khó thở cấp liên quan đến suy tim hay hô hấp tại khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy TP.Hồ Chí Minh từ tháng 6/2014 đến tháng 6/2015.

Đối tượng- phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang. Có 230 bệnh nhân nhập khoa cấp cứu do khó thở cấp, chia thành 2 nhóm suy tim và nhóm bệnh hô hấp. MR-proANP được lấy lúc nhập viện và so sánh giữa hai nhóm.

Kết quả: MR-proANP ở nhóm suy tim cấp (377,2 pmol/l) cao hơn nhóm hô hấp (106,5 pmol/l) có ý nghĩa thống kê (p<0,0001). Có mối tương quan thuận giữa nồng độ MR-proANP và độ nặng suy tim theo NYHA, phân suất tống máu thất trái. Điểm cắt 153pmol/l MR-proANP giúp chẩn đoán khó thở cấp do suy tim cấp.

Kết luận: Ở nồng độ 153 pmol/l, MR-proANP giúp chẩn đoán khó thở suy tim cấp.

Từ khóa: MR-proANP, khó thở cấp, suy tim.

ABSTRACT :

Introduction: Differentiating acute heart failure from pulmonary disease is important for patients admitting to emergency department because of dyspnea. MR-proANP is recently obtained a fast, without grey-zone, long half-life, accurate test to diagnosis acute heart failure in patients presenting with dyspnea.

Objectives: The aim of this study is to evaluate the sensitivity and specificity of MR-proANP in differential diagnosis acute dyspnea related to cardiac and respiratory.

Methods: This is a cross- sectional study. A total 230 patients presenting with acute dyspnea were enrolled at Cho Ray hospital from 6/2014 to 6/2015. We divided into 2 groups one with acute heart failure, the other with pulmonary disease. MR-proANP were taken and compared between 2 groups.

Results: Patients with heart failure had the median MR-proANP level 377.2 pmol/l higher than the other 10.5 pmol/l (p<0.0001). The area under the receiver operating curve was 0.93 and with the cut point 153 pmol/l MR-proANP was highly sensitive and specific for diagnosis acute heart failure.

Conclusions: At 153pmol/l concentration, MR-proANP was a good biomarker for diagnosis acute dyspnea related to heart failure in emergency department.

Keywords: MR-proANP, acute dyspnea, acute heart failure.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF