Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ ỨC CHẾ TỐI THIỂU MIC90 CỦA CÁC VI KHUẨN GÂY VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Trần Văn Ngọc*, Phạm Thị Ngọc Thảo**, Trần Thị Thanh Nga**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Viêm phổi mắc phải trong bệnh viện, viêm phổi liên quan thở máy do vi khuẩn kháng thuốc ngày càng gia tăng nhanh chóng, làm tăng tỉ lệ tử vong và chi phí điều trị. Đối với nhiễm trùng do tụ cầu kháng methicilline (MRSA), mặc dù test nhậy cảm vẫn là 100%, nhưng trên lâm sàng vẫn có tỉ lệ thất bại do dùng vancomycine vì MIC vi khuẩn của vancomycin hiện nay đang gia tăng. Vì vậy xác định MIC của các kháng sinh đối với những vi khuẩn gây viêm phổi bệnh viện có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định tình hình đề kháng kháng sinh và tiên lượng hiệu quả của các kháng sinh trên lâm sàng.

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ đề kháng và MIC90 của các kháng sinh điều trị vi khuẩn gram âm, gram dương, MRSA gây VPBV và VPTM tại BV Chợ Rẫy.

Phương pháp nghiên cứu: MIC được xác định bằng Etest cho các vi khuẩn gây viêm phổi bệnh viện tại bệnh viện Chợ rẫy từ 12/2013-12/2014.

Kết quả: A. baumannii có MIC90 của các kháng sinh ở ngưỡng đề kháng và tỉ lệ đề kháng kháng sinh cao nhất chiếm từ 90-100% đối với hầu hết các kháng sinh như imipenem, meropenem, piperacillin /tazobactam, cefoperazone/sulbactam, levofloxacin và ciprofloxacin. Các vi khuẩn gây viêm phổi còn lại như Pseudomonas aeruginosa, K. pneumoniae tình hình đề kháng và MIC90 cũng gia tăng ở hầu hết các kháng sinh từ 60-80% ở các nhóm carbapenem và quinolone, cephalosporin thế hệ 3. Riêng vi khuẩn E. coli có tỉ đề kháng cao >80% với nhóm quinolone, các kháng sinh còn lại tỉ lệ đề kháng thấp < 40%. MIC90 của MRSA (mg/l): vancomycin ≥ 1 là 50%, và < 1 là 50%. MIC90 Teicoplanin ≥ 1 là 22%, và < 1 là 78%).

Kết luận: MIC của các vi khuẩn gây viêm phổi bệnh viện viêm phổi thở máy đang tăng ở mức đáng báo động. Các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn cần được tăng cường. Tiếp tục nghiên cứu MIC phối hợp của các tác nhân này là hết sức cần thiết.

ABSTRACT :

Background: Antimicrobial resistance in Hospital-acquired pneumonia (HAP) and ventilator-associated pneumonia (VAP) is rising rapidly, with increased morbidity and mortality, higher healthcare costs. In methicilline resistant Staphylococcal infection (MRSA), we still have significant failure rate by vancomycin treatment, although sensitivity test is 100%. It is due to staphylococcal MIC of Vancomycin is increasing. Therefore, determination of MIC has important role in evaluating the antibiotic resistance of bacteria as well as predicting antibiotics’ clinical efficiency.

Objectives: Determine the resistant rate and MIC90 of some antibiotics used in Hospital-acquired pneumonia and Ventilator-associated pneumonia due to Gram-negative, Gram-positive, MRSA infections in Cho Ray hospital.

Methods: MIC by Etest were identified for bacteria causing hospital acquired pneumonia at Cho Ray ospital in 12/2013-12/2014.

Results: Acinetobacter baumannii had the highest antibiotics’ MIC90 and resistant rate, which obtained the rate of 90-100%, with many antibiotics such as imipenem, meropenem, piperacillin/tazobactam, cefoperazone/sulbactam, levofloxacin and ciprofloxacin. Bacteria such as Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae also had the increasing MIC90 and resistant rate, in which Carbapenem, 3rd generation Cephalosporin and Fluoroquinlones resistant rate was 60-80%. Especially, E. coli had a remarkable high resistant rate of > 80% with Fluoroqinolones, but this rate was lower with other antibiotics (<40%). MIC90 of MRSA (mg/L): Vancomycin ≥ 1 was 50%, Vancomycin < 1 was 50%, Teicoplanin ≥ 1 was 22% and Teicoplanin < 1 was 78%.

Kết luận: MIC of hospital acquired pneumonia pathogens are increasing alarmingly. Infetion control should be further enhanced. Further study these bacterial MIC especially combination MIC is essential. 

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF