Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
ĐỀ KHÁNG CARBAPENEM CỦA PSEUDOMONAS AERUGINOSA & ACINETOBACTER BAUMANNII GÂY VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN VÀ VIÊM PHỔI THỞ MÁY TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Đặng Văn Ninh*, Trần Văn Ngọc**, Phạm Hùng Vân**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Pseudomonas aeruginosa & Acinetobacter baumannii gây viêm phổi bệnh viện (VPBV) đặc biệt là viêm phổi thở máy(VPTM) được đặc biệt chú ý gần đây vì tình trạng đề kháng Carbapenem rất đáng báo động và tử vong cao. Yêu cầu nghiên cứu mức độ kháng Carbapenem về kiểu hình kháng thuốc cũng như kiểu gen của các tác nhân này đã được đặt ra.

Mục tiêu: Xác định tần suất P.aeruginosa & A.baumannii gây VPBV/VPTM; kiểu hình kháng thuốc của nhóm P.aeruginosa & A.baumannii đề kháng Carbapenem.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tất cả bệnh nhân đủ tiêu chuẩn chẩn đoán viêm phổi mắc phải bệnh viện và phân lập được tác nhân vi sinh nhập vào khoa Hồi sức tích cực (HSTC) BV NTP từ 01/01/2013 – 31/12/2014. Phương pháp nghiên cứu: hồi cứu , mô tả cắt ngang.

Kết quả: Có 64 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn được đưa vào nghiên cứu, trong đó VPTM là 75%(48/64), VPBV là 20%(13/64) và VPCSYT (viêm phổi liên quan chăm sóc y tế) là 5% (3/64). Có 76 mẫu vi sinh phân lập được cho là tác nhân gây bệnh; nhóm P.aeruginosa & A.baumannii chiếm tỉ lệ 67% (51/76) riêng A.baumannii là 63%(48/76), P.aeruginosa chỉ có 4%(3/76); các tác nhân đáng chú ý sau A.baumannii về tỉ lệ là Staphylococcus aureus (9%), Klebsiella pneumoniae (8%) và Escherichia coli (8%). Trong nhóm P.aeruginosa & A.baumannii, tỉ lệ đề kháng Carbapenem là 94%(48/51). Đối với P.aeruginosa & A.baumannii kháng Carbapenem, kháng sinh đồ ghi nhận kháng hầu hết tất cả kháng sinh với tỉ lệ rất cao đều trên 80% - chỉ còn nhạy với Colistin 100%, Polymyxin B 100% và Cefoperazone/sulbactam 98%. Kiểu hình kháng rộng chiếm ưu thế (72%) trong nhóm P.aeruginosa & A.baumannii. Có sự tương quan giữa đề kháng carbapenem và tình trạng đa kháng kháng sinh (MDR) trong nhóm P.aeruginosa & A.baumannii (p=0,007)

Kết luận: A.baumannii nổi lên là tác nhân chính gây VPBV đặc biệt là VPTM tại khoa HSTC với tỉ lệ đề kháng Carbapenem rất cao. Các kháng sinh còn nhạy với A.baumannii và P.aeruginosa kháng Carbapenem là Colistin, Polymyxin B và Cefoperazone/sulbactam. Có sự tương quan giữa đề kháng carbapenem với tình trạng đa kháng thuốc của các tác nhân này.

Từ khóa: Viêm phổi bệnh viện (VPBV), viêm phổi thở máy (VPTM), Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, đề kháng carbapenem, đa kháng thuốc(MDR), kháng rộng (XDR)

ABSTRACT :

Background: Pseudomonas aeruginosa & Acinetobacter baumannii causing hospital-acquired pneumonia, especially ventilator-associated pneumonia is special attention lately because of the carbapenem resistance is alarming, and high mortality. Request research carbapenem resistance levels of phenotypic resistance and genotypes of these agents have been raised.

Objective: Determine the incidence of HAP/VAP caused P.aeruginosa and A.baumannii; phenotypic resistance of carbapenem resistant P.aeruginosa & A.baumannii group.

Subjects and Methods Study: All eligible patients diagnosed with nosocomial pneumonia and isolated of microbial agents from 01/01/2013 - 31/12/2014. Research Methodology: retrospective, descriptive cross-sectional study.

Results: 64 patients were included in our study in which VAP was 75% (48/64), HAP was 20% (13/64) and HCAP (healthcare-associated pneumonia) is 5% (3/64). There are 76 microbiological isolates are pathogens; P.aeruginosa & A.baumannii group proportion of 67% (51/76): A.baumannii separately accounted for 63% (48/76), P.aeruginosa only 4% (3/76); notable actors after A.baumannii about that are Staphylococcus aureus (9%), Klebsiella pneumoniae (8%) and E. coli (8%). Among P.aeruginosa & A.baumannii, rate carbapenem resistance was 94% (48/51). For carbapenem resistant P.aeruginosa & A.baumannii, with the antimicrobial susceptibility results, antibiotic resistance recorded almost all antibiotics with very high rate of over 80% - only sensitivity with Colistin 100%, Polymyxin B 100% and Cefoperazone/Sulbactam 98%.

Conclusion: A.baumannii emerged as the main agent causing nosocomial pneumonia especially VAP in ICU with the rate of carbapenem resistance is very high. The antibiotics susceptible with carbapenem resistant P.aeruginosa and A.baumannii are Colistin, Polymyxin B and Cefoperazone/Sulbactam.

Keywords: HAP, VAP, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, carbapenem resistance, MDR, XDR.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF