Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
NGHIÊN CỨU VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Trần Đình Phùng*, Huỳnh Quang Đại**, Phạm Thị Ngọc Thảo**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Viêm phổi liên quan thở máy (VPLQTM) là nhiễm khuẩn bệnh viện thường gặp thứ hai ở bệnh nhân SSĐB và thường gặp nhất ở những bệnh nhân thở máy. Đây là bệnh lý trầm trọng với bệnh suất, tử suất cũng như chi phí điều trị cao, và mặc đù đã áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa, tần suất VPLQTM vẫn không giảm đáng kể.

Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát tần suất VPLQTM và xác định các yếu tố nguy cơ, nguyên nhân, tình hình đề kháng kháng sinh, tỉ lệ tử vong ở hai nhóm bệnh nhân VPLQTM sớm và muộn.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu thực hiện tại khoa HSCC và HSNTK bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 10/2013- 6/2014.

Kết quả: Tần suất VPLQTM là 35,8%. Trong đó, tỉ lệ VPLQTM sớm 36,8%, VPLQTM muộn 63,2% với tỉ lệ tử vong lần lượt là 4,8% và 47,2% (p<0,0001). Các yếu tố nguy cơ độc lập của VPLQTM là: điểm APACHE II > 20, suy thận, thời gian thở máy kéo dài. Ba tác nhân gram âm thường gặp nhất bao gồm: Acinetobacter baumanii (61,7%); Klebsiella pneumonia (21,3%); Pseudomonas aeruginosa (4,3%). Tác nhân gram dương thường gặp nhất là Staphylococcus aureus (27,7%).

Kết luận: VPLQTM có tần suất mắc bệnh và tử vong cao. Trong đó, Acinetobacter baumanii là tác nhân gây bệnh thường gặp nhất. Với tính đề kháng kháng sinh ngày càng tăng, Acinetobacter baumanii đang trở thành đại dịch trong các khoa SSĐB.

Từ khóa: viêm phổi bệnh viện, viêm phổi liên quan thở máy, đề kháng kháng sinh.

ABSTRACT :

Background: Ventilator-associated pneumonia (VAP) is the second most common nosocomial infection in the intensive care unit (ICU) and the most common in mechanically ventilated patients. Even when bundles of care to prevent VAP have been implemented, the incidence of VAP was not dramatically improved, and VAP is still a serious illness with substantial morbidity and mortality and increases the cost of hospital care.

Objective: Identify the incidence of VAP and its risk factors, causes, antibiotic resistance, mortality rate in two groups of early-onset and late-onset VAP.

Method: A prospective study was conducted at the Intensive Care Unit (ICU) and Neurosurgical Intensive Care Unit (Neuro-ICU) of Cho Ray hospital from October 2013 to June 2014.

Results: The incidence of VAP was 35.8%. Early-onset and late-onset VAP was observed in 36.8% and 63.2%, with the mortality rate was 4.8% and 47.2%, respectively (p<0.0001). The independent risk factors for VAP were APACHE II score > 20, renal failure, prolonged mechanical ventilation. The three most prevalent gram negatives were: Acinetobacter baumanii (61.7%), Klebsiella pneumonia (21.3%), Pseudomonas aeruginosa (4.3%); the most common gram positive organism was Staphylococcus aureus (27.7%).

Conclusion: VAP had high incidence and mortality. Acinetobacter baumanii was the most common pathogen. With the antibiotic resistance increased over years, Acinetobacter baumanii has become a pandemic in ICUs.

Keywords: hospital-acquired pneumonia, ventilation associated pneumonia, antibiotic resistance.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF