Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
TÌNH TRẠNG HẠ HUYẾT ÁP TƯ THẾ Ở NGƯỜI CAO TUỔI TRONG CỘNG ĐỒNG XÃ VĨNH THÀNH, TỈNH BẾN TRE

Nguyễn Văn Trí*, Nguyễn Trần Tố Trân*, Nguyễn Thế Quyền*, Nguyễn Thị Lan Thanh**, Nguyễn Minh Đức*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Ở người cao tuổi, các nghiên cứu thường tập trung vào tăng huyết áp (THA) nhưng hạ huyết áp tư thế (HHATT) lại ít được quan tâm. Trong khi HHATT liên quan đến nguy cơ té ngã, tàn tật và tử vong ở người cao tuổi.

Mục tiêu: xác định tần suất hạ huyết áp tư thế và mối liên quan giữa HHATT với tăng huyết áp và giảm chức năng ở người cao tuổi.

Đối tượng- Phương pháp nghiên cứu: người ≥ 60 tuổi trong cộng đồng xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, Bến Tre. Phương pháp nghiên cứu: cắt ngang mô tả có phân tích.

Kết quả: có 594 người trong nghiên cứu, tuổi trung bình 71,4 ± 8,8 tuổi. Tần suất HHATT ở người cao tuổi trong cộng đồng là 12,5%, trong đó 40,5%không có triệu chứng. Tần suất HHATT ở nhóm THA cao hơn nhóm không THA (OR= 3,15, 95% CI: 1,69- 5,88)nhưng không có mối liên hệ giữa dùng thuốc hạ áp và HHATT. Không có mối liên quan giữa HHATT và giảm chức năng ở người cao tuổi.

Kết luận: khoảng một nửa người cao tuổi HHATT không triệu chứng. Có mối liên quan giữa THA và HHATT nhưng không có mối liên quan giữa HHATT và dùng thuốc hạ áp

Từ khóa: THA- Tăng huyết áp. HHATT- Hạ huyết áp tư thế

ABSTRACT :

Background: In the elderly, most studies focus on hypertension (HTN) while orthostatic hypotension (OH) receives little attention. However, orthostatic hypotension increases the risk of falling, morbidity and mortality in the elderly.

Objectives: To determine the prevalence of orthostatic hypotension and relationship of this disorder with hypertension and functional decline in the elderly.

Subjects- Method: community dwelling elderly≥ 60 years old in Vinh Thanh ward, Cho Lach district Ben Tre province. Methods: cross- sectional analytical study.

Results: 594 subjects were evaluated with mean age 71.4 ± 8.8. The prevalence of OH in the community dwelling elderly accounted for 12.5% but 40.5% of them lacked symptoms.In hypertensive group, the prevalence of OH was higher than in the normotensive group (OR= 3.15, 95% CI= 1.69- 5.88) but OH was not related to using antihypertensive drugs. There was no relationship between OH and functional decline in the elderly.

Conclusion: Nearly half of the elderly with OH lacked symptoms. OH was related to HTN but not associated with using antihypertensive drugs.

Key words: HTN- Hypertension. OH- Orthostatic Hypotension.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF