Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
KẾT HỢP hs-CRP VỚI THANG ĐIỂM GRACE TRONG TIÊN ĐOÁN TỬ VONG NỘI VIỆN BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP

Danh Phước Quý *, Phạm Hòa Bình **, Hồ Huỳnh Quang Trí ***

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tương quan giữa nồng độ hs-CRP huyết tương với điểm nguy cơ GRACE và lợi ích của việc kết hợp hai số đo này trong dự báo tử vong trong bệnh viện của bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu loạt ca mô tả dọc trên những bệnh nhân được chẩn đoán hội chứng mạch vành cấp trong 24 giờ đầu nhập bệnh viện đa khoa Kiên Giang từ tháng 10/2014 đến tháng 4/2015. Nồng độ hs-CRP được định lượng trong mẫu máu lấy lúc nhập viện. Tất cả bệnh nhân được tính điểm GRACE. Tính diện tích dưới đường cong ROC cùng với độ nhạy và độ đặc hiệu của hs-CRP trong dự báo tử vong trong bệnh viện. Tính hệ số tương quan giữa nồng độ hs-CRP huyết tương với điểm GRACE. So sánh tử vong của bệnh nhân có nồng độ hs-CRP huyết tương trên ngưỡng và dưới ngưỡng ở nhóm nguy cơ cao theo GRACE.

Kết quả: Có 153 bệnh nhân được tuyển vào nghiên cứu (8% đau thắt ngực không ổn định, 21% NMCT cấp không ST chênh lên và 71% NMCT cấp ST chênh lên). Bệnh nhân có tuổi trung bình 67,8, nam giới chiếm 54,1%. Có 15 ca tử vong (tỉ lệ 9,8%). Nồng độ hs-CRP huyết tương của 15 ca này cao hơn có ý nghĩa so với các ca sống sót. Diện tích dưới đường cong ROC là 0,868 (0,790-0,960). Nồng độ hs-CRP huyết tương ≥ 11,5 mg/l có độ nhạy 93% và độ đặc hiệu 62% trong dự báo tử vong trong bệnh viện. Hệ số tương quan r giữa nồng độ hs-CRP huyết tương với điểm GRACE là 0,46 (p < 0,001). Ở nhóm bệnh nhân nguy cơ cao theo thang điểm GRACE, tử vong của phân nhóm có nồng độ hs-CRP huyết tương ≥ 11,5 mg/l là 27,4% và của phân nhóm có nồng độ hs-CRP huyết tương < 11,5 mg/l là 2,9% (OR 12,9; p < 0,0001).

Kết luận: Ở bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp, đo nồng độ hs-CRP huyết tương lúc nhập viện góp phần quan trọng vào việc dự báo tử vong trong bệnh viện, đặc biệt ở những bệnh nhân có nguy cơ cao theo thang điểm GRACE.

Từ khóa: Hội chứng mạch vành cấp, nồng độ hs-CRP huyết tương, điểm nguy cơ GRACE.

ABSTRACT :

Aim of the study: To determine the correlation between plasma hs-CRP concentration with GRACE risk score and the benefit of combining these two values in predicting in-hospital mortality of patients with acute coronary syndromes.

Patients and methods: We performed an observational case-series in patients admitted to the Kien Giang general hospital with a diagnosis of acute coronary syndrome from October 2014 to April 2015. Plasma hs-CRP concentration was measured in a blood sample collected on admission. All patients were evaluated with the GRACE risk score. Area under the ROC curve, sensitivity and specificity of plasma hs-CRP concentration in predicting mortality were defined. The coefficient of correlation between plasma hs-CRP concentration and the GRACE score was calculated. In high-risk patients (GRACE score > 140), mortality of the two subgroups with plasma hs-CRP concentration above and below the threshold was compared.

Results: 153 patients were included (8% had unstable angina, 21% had NSTEMI and 71% had STEMI). Patients’ mean age was 67.8, and 54.1% were men. 15 patients died (mortality 9.8%). Plasma hs-CRP concentration of these 15 patients was significantly higher compared to patients who survived. Area under the ROC curve was 0.868 (0.790-0.960). Plasma hs-CRP concentration ≥ 11.5 mg/l had a sensitivity of 93% and a specificity of 62% in predicting mortality. The coefficient of correlation r was 0.46 (p < 0.001). In high-risk patients, in-hospital mortality of the subgroups with plasma hs-CRP concentration ≥ 11.5 mg/l and < 11.5 mg/l was 27.4% and 2,9% (OR 12.9; p < 0.0001).

Conclusions: In patients with acute coronary syndromes, the measurement of plasma hs-CRP concentration on admission greatly contributed to the prediction of in-hospital mortality, especially in patients with a high risk according to the GRACE score.

Key word: Acute coronary syndrome, plasma hs-CRP concentration, the GRACE risk score.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF