Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
KHẢO SÁT TẦN SỐ TIM VÀ SỰ SỬ DỤNG THUỐC ỨC CHẾ BÊTA TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM THIẾU MÁU CỤC BỘ ỔN ĐỊNH

Nguyễn Nhật Quỳnh*, Châu Ngọc Hoa*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Ngày nay, bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ ổn định (BTTMCBOĐ) vẫn là một trong những vấn đề của sức khỏe cộng đồng. Gia tăng tần số tim (TST) là một yếu tố nguy cơ mới giúp chỉ điểm tử vong và các biến cố tim mạch trên BN BTTMCBOĐ. Trong thực hành làm sàng, tần số tim (TST) vẫn chưa được quan tâm và sự sử dụng thuốc ức chế bêta nhằm đạt tần số tim (TST) mục tiêu vẫn chưa đúng mức.

Mục tiêu: Khảo sát TST và tỷ lệ sử dụng thuốc ức chế bêta trên BN BTTMCBOĐ.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên BN BTTMCBOĐ tại thời điểm xuất viện ở khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định từ tháng 12/2013 đến tháng 04/2014.

Kết quả: Có 163 BN BTTMCBOĐ tham gia nghiên cứu trong 5 tháng tiến hành đề tài. Tần số tim trung bình lúc xuất viện của BN BTTMCBOĐ là 78,6 ± 16,8 (lần/phút). Tỉ lệ BN đạt mục tiêu TST 55-60 lần/phút với điều trị BTTMCBOĐ là 6,8%. Tỉ lệ sử dụng thuốc ức chế bêta trên BN BTTMCBOĐ là 50,9%. Trong đó, tỉ lệ sử dụng trong nhóm có tiền căn nhồi máu cơ tim cũ là 59,5%. Loại ức chế bêta được sử dụng nhiều nhất là bisoprolol với 90,4%. 100% BN trong NC không đạt tới liều đích.

Kết luận: TST trong NC cao hơn so với tần số tim trên các đối tượng tượng tự trong các NC trong nước, tỷ lệ TST đạt mục tiêu theo AHA 2012 còn rất thấp, tỷ lệ sử dụng và liều thuốc ức chế bêta còn thấp so với các nước phát triển.

Từ khóa: tần số tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ ổn định, thuốc ức chế bêta 

ABSTRACT :

Background: Nowadays, stable angina pectoris is still one of public health issues. Increasing heart rate is a new predictor of mortality and major cardiovascular events in patient with stable angina pectoris. In clinical practice, increasing heart rate in population of stable angina pectoris has not been concerned and the usage of beta blocker in treatment of those patients has not been used adequately.

Objectives: To survey heart rate and the percentage of using beta blocker in treatment of stable angina pectoris.

Methods: A cross-sectional study was carried out from December 2013 to April 2014 to investigate patients with stable angina pectoris at the time of discharge at the Cardiovascular Department, Nhan Dan Gia Dinh Hospital.

Results: 163 patients participated in our study in 5 months. The average heart rate at the time of discharge of patients with stable angina pectoris is 78.6 ± 16.8 (pulse/minute). The percentage of patients who achieve heart rate target 55-60 pulse/minute with treatment of stable angina pectoris is 6.8%. The beta blocker usage rate among these patients is 50.9%, and 59.5% patients had prior myocardial infarction. Bisoprolol is the most common type of beta blocker that had been used with percentage of 90.4%. 100% patients did not achieve optimal dose of beta blocker.

Conclusions: Heart rate of patients with stable angina pectoris was higher than heart rate of those in domestic studies, the percentage of patients who achieve heart rate target of AHA 2012 was still low, the rate of usage and dose of beta blocker was lower than those in developed countries.

Key words: heart rate, stable angina pectoris, beta blocker 

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF