Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA TUỔI ĐỘNG MẠCH THEO THANG ĐIỂM NGUY CƠ FRAMINGHAM VÀ TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH

Đặng Trần Hùng*, Thân Hà Ngọc Thể**, Nguyễn Thượng Nghĩa***

TÓM TẮT :

Mở đầu: Bệnh mạch vành là hậu quả của lão hoá mạch máu sớm. Tuổi động mạch là khái niệm mới đánh giá mức độ lão hoá mạch máu sớm. Như vậy có mối tương quan giữa tuổi động mạch với tổn thương động mạch vành hay không ?

Mục tiêu: Đánh giá mối tương quan giữa tuổi động mạch theo thang điểm nguy cơ Framingham với tổn thương động mạch vành ở bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ ổn định theo thang điểm Gensini.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Bệnh nhân được chẩn đoán bệnh tim thiếu máu cục bộ ổn định và được chụp mạch vành xâm lấn tại Viện Tim TP. HCM thời gian tháng 11/2014 - 4/2015. Phương pháp nghiên cứu: tiến cứu cắt ngang mô tả.

Kết quả: 160 bệnh nhân có tuổi động mạch trung vị là 70 (60 -86) và điểm Gensini trung vị là 27 (5 – 54,5). Tương quan thuận giữa tuổi động mạch và điểm Gensini với r = 0,504 và p = 0,000. Ngưỡng dự đoán hẹp có ý nghĩa của tuổi động mạch là 68,5 (độ nhạy 76%; độ chuyên 76%; AUC : 0,811; p = 0,000).

Kết luận: Có mối tương quan thuận mức trung bình giữa tuổi động mạch với tổn thương động mạch vành và khả năng dự đoán hẹp động mạch vành có ý nghĩa của tuổi động mạch là khá tốt.

Từ khóa: Tuổi động mạch, tổn thương động mạch vành, thang điểm Framingham, điểm Gensini.

ABSTRACT :

Background: Coronary artery disease is a result of early vascular aging. Vascular age is a new concept, evaluating the degree of early vascular aging. The question raised is that whether there is a correlation between vascular age and severity of coronary artery lesions ?

Objectives: To evaluate the correlation between vascular age according to the Framingham risk score and severity of coronary artery lesions based on the Gensini score in patients with stable ischemic heart disease.

Method: Patients with suspected stable ischemic heart disease who were undergone coronary angiography in Ho Chi Minh city Heart Institute from November, 2014 to April, 2015. Study method: Cross sectional study.

Results: 160 patients had median vascular age 70 (60-86) and median Gensini score 27 (5–54.5). There is a positive correlation between vascular age and Gensini score with r = 0.504 and p = 0.000. Vascular age of 68.5 has a predictive value for significant coronary artery stenosis (sensitivity 76%, specificity 76%; AUC: 0.811; p = 0.000).

Conclusion: There is a significant positive correlation between vascular age and coronary artery disease severity. Vascular age can be used for prediction of significant coronary artery stenosis.

Keywords: Vascular age, coronary artery lesions, Framingham risk score, Gensini score. 

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF