Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHỈ SỐ MẮT CÁ CHÂN - CÁNH TAY VÀ TỔN THƯƠNG MẠCH VÀNH Ở NGƯỜI CAO TUỔI CÓ BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH

Phạm Ngọc Đan*, Bàng Ái Viên**, Võ Thành Nhân**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định mối liên quan giữa Chỉ số mắt cá chân – cánh tay (ABI) và mức độ tổn thương mạch vành (dựa vào số lượng nhánh động mạch vành tổn thương và điểm GENSINI).

Thiết kế: Nghiên cứu cắt ngang, tiến cứu.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Tất cả bệnh nhân ≥ 60 tuổi bệnh động mạch vành (chụp động mạch vành hẹp ≥ 50% đường kính mạch máu) tại khoa Tim mạch can thiệp Bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 10/2014 đến tháng 04/2015. Tất cả bệnh nhân được đo ABI sau khi chụp động mạch vành, ABI bất thường khi ABI < 0,9 hoặc ABI > 1,4 và đánh giá mức độ nặng của hẹp động mạch vành dựa trên số lượng nhánh mạch vành tổn thương (1, 2, 3 nhánh) và tính điểm GENSINI.

Kết quả: Nghiên cứu của chúng tôi bao gồm 275 bệnh nhân với tuổi trung vị là 70 tuổi, nam giới nhiều hơn nữ giới (65,1% so với 34,9%), hội chứng vành cấp chiếm đa số với 81,8%. Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ tim mạch phổ biến nhất (70,2%). Tỷ lệ ABI bất thường (ABI < 0,9 hoặc ABI > 1,4) chiếm 31,3%. Ở nhóm bệnh nhân ABI bất thường, tỷ lệ bệnh nhiều nhánh động mạch vành cao hơn so với bệnh một nhánh. Đồng thời, điểm GENSINI ở nhóm ABI bất thường cao hơn so với nhóm ABI bình thường (49,3 so với 37, p = 0,03).

Kết luận: Ở người cao tuổi bệnh động mạch vành, ABI bất thường có liên quan đến bệnh nhiều nhánh mạch vành và mức độ nặng của hẹp động mạch vành dựa vào điểm GENSINI.

Từ khóa: Chỉ số mắt cá chân – cánh tay (ABI), Bệnh động mạch vành, Người cao tuổi.

ABSTRACT :

Objectives: To determine the relation between Ankle – Brachial Index (ABI) and the complexity of Coronary Artery Disease, by different anatomical classifications.

Design: Prospective cross – sectional study.

Method: Patients ≥ 60 years old underwent coronary angiography with ≥ 50% diameter stenosis of at least one coronary artery from 10/2014 to 04/2015. The ABI was measured immediately after coronary angiography and a value of < 0.9 or > 1.4 was abnormal. The analysis of coronary anatomy included classification of each lesion with ≥ 50% diameter stenosis and calculation of the GENSINI score.

Results: The study recruited 275 patients with a mean age of 70 years, higher number of male patients. The most prevalent risk factor was hypertension (70.2%), Acute Coronary Syndrome (ACS) was present in 81.8% of patients. The ABI was abnormal in 31.3% of the patients. A abnormal index was more prevalent in patients with multiarterial coronary disease compared to patients with uniarterial disease in the same group. The median GENSINI score was greater in the group with abnormal ABI (49.3 versus 37; p = 0.03).

Conclusions: In the patients ≥ 60 years old, the presence of abnormal ABI could discriminate a group of patients with greater occurrence of multivessel coronary disease and GENSINI score.

Keywords: Ankle – Brachial Index, Coronary Artery Disease, Elderly patients.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF