Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
FOXG1 THÚC ĐẨY SỰ HÌNH THÀNH CÁC SỢI THẦN KINH Ở NƠRON TRÊN MÔ HÌNH CHUỘT THỰC NGHIỆM– MỘT CƠ CHẾ TIỀM NĂNG TRONG SINH LÝ BỆNH CỦA HỘI CHỨNG WEST

Mai Phương Thảo*, Đỗ Đức Minh**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát ảnh hưởng của sự biểu hiện vượt mức của protein FoxG1 đối với sự hình thành các sợi thần kinh (neurite) ở tế bào thần kinh (neuron) trên mô hình cấy ghép tế bào đầu dòng thần kinh vào não chuột (in vivo).

Đối tượng – Phương pháp: Mô tả hàng loạt ca, nuôi cấy các tế bào đầu dòng thần kinh kết hợp với việc cấy ghép các tế bào này vào não chuột.

Kết quả: Biểu hiện vượt mức protein FoxG1 thúc đẩy sự hình thành các sợi thần kinh in vivo.

Kết luận: Nghiên cứu này góp phần củng cố mối liên quan giữa hội chứng West và protein FoxG1 đồng thời cũng phần nào làm sáng tỏ cơ chế sinh bệnh của hội chứng West vốn chưa được hiểu biết tường tận.

Từ khóa: Protein FoxG1, biểu hiện vượt mức (overexpression), tế bào thần kinh (neuron), sợi thần kinh (neurite), sợi trục (axon), đuôi gai (dendrite), gai thần kinh (dendritic spine), hội chứng West.

ABSTRACT :

Objective: Evaluating effects of FoxG1 overexpression in the formation of neuritic tree in vivo.

Materials – Methods: Case series report using neuronal progenitor transplantation into mouse brain.

Results: Overexpression of FoxG1 promotes neuritogenesis in vivo.

Conclusion: These findings consolidate the role of FoxG1 in West syndrome pathogenesis which remains unclear.

Keywords: FoxG1 (forkhead box protein G1), overexpression, neuron, neurite, axon, dendrite, dendritic spine, West syndrome.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF