Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NÃO: ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, TỶ LỆ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIÊN LƯỢNG.

Nguyễn Anh Tài *, Võ Hữu Trí

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng, xác định tỷ lệ các yếu tố nguy cơ, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tiên lượng bệnh.

Phương pháp nghiên cứu: mô tả hàng loạt trường hợp, tiến cứu, bệnh nhân được chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch nội sọ, được đánh giá lâm sàng và cận lâm sàng theo phiếu thu thập số liệu.Các biến số thu thập được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS 16.0.

Kết quả: Tổng số 56 bệnh nhân, các biểu hiện lâm sàng thường gặp nhất là đau đầu (86%), yếu liệt chi (52%), nôn ói (43%), phù gai (16%), co giật (39,3%) và rối loạn ý thức (16,1%). Các yếu tố liên quan với kết cục xấu gồm: rối loạn ý thức, yếu liệt chi, sốt. Tất cả bệnh nhân đều được dùng kháng đông, có 4 bệnh nhân (7,1%) tử vong và 52 bệnh nhân (92,9%) phục hồi tốt khi xuất viện.Các xoang tĩnh mạch thường bị huyết khối nhất là xoang tĩnh mạch dọc trên (69,6%), xoang tĩnh mạch ngang (67,9%), xoang sigma (41,1%). Các yếu tố nguy cơ tăng đông thường gặp nhất là giảm protein C (17,9%), giảm protein S (12,6%), giảm antithrombin III (7,1%), thuốc ngừa thai uống (23,8%), thai kỳ-hậu sản (8,9%).

Kết luận: Huyết khối tĩnh mạch não có lâm sàng rất đa dạng, nhận biết được các yếu tố nguy cơ và yếu tố tiên lượng xấu giúp cải thiện tỷ lệ tử vong và phục hồi.

Từ khóa: Huyết khối tĩnh mạch não, yếu tố tăng đông.

ABSTRACT :

Objective: The clincal and laboratories features, risk factors, and outcomes of patients with cerebral venous thrombosis in Cho Ray Hospital.

Methods: The prospective data of patients with radiologically confirmed cerebral venous thrombosis were collected from 01/10/2014 to 30/6/2015 in Neurology Deparment, Choray Hospital. Primary outcome was death or dependency (modified Rankin score >2) at the time of hospital discharge

Results: This study included 56 patients with cerebral venous thrombosis; the presenting features most commonly being observed were headache (86%), focal motor deficits (52%), vomitting (43%), papilledema (16%), seizures (39.3%), and mental status changes (16.1%). Important relative factors with poor outcome included motor deficits, fever and coma. All patients received therapeutic anticoagulation. Four patients died and fifty-two patients had good outcome at discharge.

Conclusions: The clinical features of cerebral venous thrombosis have a wide spectrum. Symptom onset is either acute, subacute or chronic. Postpartum state, contraceptive drug and infections were the most common predisposing factors for cerebral venous thrombosis in this study.

Keywords: cerebral venous thrombosis, hypercoagulant.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF