Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG BỆNH XUẤT HUYẾT NÃO TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ

Đặng Quang Tâm*, Nguyễn Văn Phong**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Xuất huyết não có tỉ lệ tử vong cao, tàn phế nặng, là ghánh nặng cho gia đình và xã hội, nên việc tiếp cận điều trị ban đầu rất quan trọng.

Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát một cách tổng quát các đặc điểm về dịch tễ học (DTH), lâm sàng (LS), cận lâm sàng (CLS) và điều trị của xuất huyết não (XHN) tại bệnh viện đa khoa Trung Ương Cần Thơ.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả, được tiến hành trên 109 BN (BN) XHN điều trị tại bệnh viện đa khoa Trung Ương Cần Thơ từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 12/2015. Các biến số thu thập được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS 22.0.

Kết quả: Tỷ lệ xuất huyết não : 21,49%. Tuổi mắc bệnh trung bình: 59,34; tỷ lệ nam/nữ là 2,3:1; có tiền sử THA: (77,06%), số BN có THA nhưng không biết 20,18%. Vị trí XHN thường gặp nhất là hạch nền, chiếm tỷ lệ (54,16%), tiếp theo là đồi thị (18,34%); thùy não (14,67%); thân não (6,42%); tiểu não (4,58%); và não thất đơn thuần (1,83%). Tỉ lệ phẫu thuật (5,5%), tỉ lệ chuyển viện (9,17%)., tỷ lệ tử vong (35,77%). Thời gian nằm viện là 8,74 ngày.

Kết luận: Điểm GCS thấp, phẫu thuật không làm thay đổi tỉ lệ tử vong, có sự liên quan giữa thời gian nằm viện và phương pháp điều trị.

Từ khóa: xuất huyết não, bệnh viện đa khoa Trung Ương Cần Thơ.

ABSTRACT :

Background: Intracerebral hemorrhage (ICH) is associated with high mortality and morbidity.

Objective: The aim of this prospective study was to investigate generally the epidemiological, clinical, and imaging characteristics ICH and therapy at Can Tho general central hospital.

Methods: The subjects were 109 patients with acute ICH admitted to Can Tho general central hospital from 10/ 2014 to 12/ 2014. Statistical analysis is done with the software SPSS 16.0 for window.

Results: Intracerebral hemorrhage accounts for 21,49% of all strokes. Mean age is 59.34; male/female ratio is 2.3:1; the antecedent of hypertension was reported in 77.06%, 20.18% unknown hypertension patients. The most common sites of ICH was the basal ganglia (54.16%), followed by the thalamus (18.340%), lobar areas (14.67%), brainstem (6.42%), cerebellum (4.58%), and intraventricular hemorrhage (1.83%). Surgery was performed for (5.5%). Transfer of hospital rate is (9.17%) Fatality rate is (35.77%). hospital length of stay is 8.74 day.

Conclusion: Low GCS, Surgery did not improve mortality, there is an association between hospital length of stay and treatment method.

Keywords: intracerebral hemorrhage, Can Tho general central hospital

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF