Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG BỆNH TẬT CỦA BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT NÃO NẶNG NẰM TẠI KHU VỰC HỒI SỨC THẦN KINH KHOA NỘI THẦN KINH BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Vũ Anh Nhị *, Bùi Châu Tuệ 

TÓM TẮT :

Mở đầu: nghiên cứu hiện trang xuất huyết não nặng sẽ giúp tiên lượng và định hướng điều trị.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: chúng tôi tiến hành đánh giá mối liên quan giữa các yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng và CTSCAN sọ não lúc nhập viện của 85 bệnh nhân xuất huyết não nặng nhập vào khu vực hồi sức thần kinh khoa Nội thần kinh – bệnh viện Chợ Rẫy và đánh giá tình trạng phế tật trong vòng 30 ngày. Các yếu tố tiên lượng tử vong được xác định nhờ phương pháp phân tích thống kê đơn biến và hồi qui đa biến nhị phân.

Kết quả: tỉ lệ tử vong 30 ngày của bệnh nhân xuất huyết não nặng là 68,2%. Có 5 yếu tố tiên lượng tử vong trong phân tích đơn biến: kích thước đồng tử bất thường, mất phản xạ mắt búp bê dọc, mất phản xạ mắt búp bê ngang, thể tích khối máu tụ ≥ 30ml và điểm ICH ≥ 3 điểm. Qua phân tích đa biến nhị phân chỉ có yếu tố điểm ICH ≥ 3 điểm là có ý nghĩa thống kê với tỉ lệ tiên đoán đúng là 81,2%.

Kết luận: nên sử dụng bảng điểm ICH để tiên lượng bệnh nhân xuất huyết não nặng nằm tại khu vực hồi sức thần kinh.

Từ khóa: xuất huyết não nặng, bảng điểm ICH, tiên lượng tử vong.

ABSTRACT :

Background: evaluating the status of severe cerebral hemorrhage will help prognosis and treatment.

Objective and method: we evaluate the relationship between clinical, sub-clinical factors, head CTSCAN on admission of 85 severe hemorrhage patients in neurology critical care area in Cho Ray hospital neurology department. These patients were followed up 30 days. Independent predictors of 30 days mortality were determined by using uni-variable and binary logistic regression analysis.

Results: 30 days mortality rate of severe hemorrhage patients was 68.2%. In uni-variable analysis, there are 5 predictors: abnormal pupil diameter, vertical dolly eyes lost, horizontal dolly eyes lost, ICH volume ≥ 30ml, ICH score ≥3 marks. After binary logistic regression analysis, only ICH score ≥3 has statistic meaning with accuracy rate 81.2%.

Conclusions: we can use ICH score to predict severe cerebral hemorrhage patients.

Keywords: severe cerebral hemorrhage, ICH score, mortality prognosis.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF