Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
KHẢO SÁT TÍNH AN TOÀN, TIỆN DỤNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC HỒI VẬN ĐỘNG SAU ĐỘT QUỴ CỦA THỂ CHÂM CẢI TIẾN KHUYẾN KHÍCH NÃO KHI DÙNG VỚI MÁY ĐIỆN CHÂM CẢI TIẾN

Phạm Thị Bình Minh*, Lý Minh Đạo*, Phan Quan Chí Hiếu*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 người bị đột quỵ. Trong đó, khuyết tật vận động chiếm cao nhất 51,9%. Do đó, phục hồi vận động sau đột quỵ là rất cần thiết. Phương pháp thể châm cải tiến khuyến khích não có tỉ lệ phục hồi tốt là 74,07%. Tuy nhiên, khi áp dụng phương pháp này gặp một số khó khăn đối với bệnh nhân và nhân viên y tế. Để khắc phục khó khăn, chúng tôi đã thiết kế máy điện châm cải tiến và tiến hành nghiên cứu này.

Mục tiêu: Khảo sát tính an toàn, tiện dụng và hiệu quả phục hồi vận động sau đột quỵ của thể châm cải tiến khuyến khích não với máy điện châm cải tiến.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu quan sát mô tả, trên 30 người tình nguyện để khảo sát tính an toàn, trên 30 nhân viên y tế để khảo sát tính tiện dụng của máy. Nghiên cứu can thiệp, ngẫu nhiên, có nhóm chứng trên 66 bệnh nhân đột quỵ để khảo sát tính hiệu quả, đồng thời quan sát để khảo sát tính an toàn và tính tiện dụng.

Kết quả: Thể châm cải tiến khuyến khích não sử dụng máy điện châm cải tiến cho kết quả như sau: Nguy hiểm tính mạng 0%, tác dụng phụ 0%, di chứng 0%. Tiết kiệm thời gian, 73,33% trả lời “Có”, 26,67% trả lời “Không”, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Tỉ lệ có hiệu quả ở nhóm can thiệp 84,8%, nhóm chứng 93,9%; sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05).

Kết luận: Máy điện châm cải tiến hoàn toàn an toàn. Tính tiện dụng của máy còn thấp. Tính hiệu quả của thể châm cải tiến khuyến khích não với máy điện châm cải tiến là 84,8%.

Từ khóa: Phục hồi vận động, Thể châm cải tiến, Khuyến khích não, Điện châm.

ABSTRACT :

Background: In Vietnam, about 200,000 people suffered from stroke every year. That lead to, motor deficit 51.9%. Therefore motor recovery after stroke is essential. Method of combination of modified acupuncture and brain training was demonstrated to a high rate of motor recovery 74.07%. However, there are some difficulties when applying this method for patients and medical staffs. For this reason, we have designed a modified electroacupuncture machine to overcome these difficulties.

Objective: This study was conducted to examine the safety, convenience and efficacy of motor recovery after stroke by combination of modified acupuncture and brain training with modified electroacupuncture machine.

Methods: Observational descriptive study on 30 healthy volunteers to determine the safety, and on 30 medical staffs to determine the convenience of modified electroacupuncture machine. Control open, randomlized, clinical trial, on 66 stroke patients to determine the efficiency and as well the safety and convenience of the machine.

Results: Using modified electroacupuncture machine in the treatment of motor deficit after stroke with modified acupuncture showed: The rate of life-threatening 0%, adverse effects 0%, sequelae 0%. Saving time: 73.33% “Yes”, 26.67% “No”, there is no significant statistically difference (p<0.05). The effective rate in the interventional group was 84.8%, the control group was 93.9%; but no statistically significant (p>0.05).

Conclusion: Modified electroacupuncture machine is completely safe. The convenience of modified electroacupuncture machine is low. The efficacy of combination of modified acupuncture and brain training with modified electroacupuncture machine is 84.8%.

Keywords: Motor recovery, modified acupuncture, brain training, electroacupuncture.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF