Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
TẦN SUẤT SA SÚT TRÍ TUỆ VÀ KIẾN THỨC NGƯỜI CHĂM SÓC TẠI CÁC KHOA LÃO

Thân Hà Ngọc Thể*, Nguyễn Trần Tố Trân*, Nguyễn Văn Trí*, Peggy L.Mc Farland***, Chiêm Thị Ngọc Minh**, Phạm Huỳnh Quế Thanh**, Trần Thị Thanh Thảo**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Mặc dù sa sút trí tuệ (SSTT) đang gia tăng ở mức đáng báo động ở các nước đang phát triển nhưng bệnh lý này chưa thật sự được nhiều bác sĩ Lão khoa quan tâm. Ở Việt Nam, phần lớn bệnh nhân có SSTT được chẩn đoán và điều trị bởi các bác sĩ Nội thần kinh, điều này giải thích vì sao các bệnh nhân cao tuổi có SSTT tại các khoa Lão chưa được chẩn đoán và điều trị thích hợp.

Mục tiêu: xác định tần suất sa sút trí tuệ tại các khoa Lão và đánh giá kiến thức của người chăm sóc về bệnh lý này.

Đối tượng- Phương pháp nghiên cứu: các bệnh nhân ≥ 60 tuổi tại các khoa Lão ở ba bệnh viện Nguyễn Trãi, Nhân Dân Gia Định và Đại Học Y Dược từ tháng 4/2015 đến tháng 8/2015. Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang có phân tích.

Kết quả: có 367 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu, tuổi trung bình 77,5 ± 9,2. Tần suất SSTT ở các khoa Lão là 24,2%, không có sự khác biệt ở nam và nữ. 92,1% người chăm sóc có kiến thức thấp về SSTT, 7,9% có kiến thức trung bình và không có người ở mức kiến thức cao. 50,6% người chăm sóc nghĩ rằng họ không biết cách chăm sóc người SSTT. Đa số người chăm sóc muốn học về bệnh này thông qua Ti vi (48,3%),báo chí (18%) và giáo dục cộng đồng (14,6%).

Kết luận: Tần suất SSTT ở các khoa Lão cao nhưng phần lớn người chăm sóc có kiến thức thấp về bệnh lý này.

Từ khóa: SSTT-  Sa sút trí tuệ.

ABSTRACT :

Background: Despite its alarming rate among the elderly population in developing countries, dementia receives little attention from geriatricians. In Vietnam, neurologists diagnose most elderly patients with dementia, explaining why those suffering from this debilitating disease often receive inadequate treatment in geriatric departments.

Objectives: to investigate the prevalence of dementia in geriatric departments and evaluate the knowledge of the caregivers about this disease.

Subjects and Methods: patients ≥ 60 years old in geriatric departments in three hospitals: Nguyen Trai, Gia Dinh and University Medical Center from April to August in 2015. Method: analytical cross- sectional study.

Results: 367 patients were evaluated with mean age 77.5 ± 9.2. The prevalence of dementia in geriatric departments was 24.2% with similarity between males and females. 92.1% of the caregivers had low knowledge about dementia while the remainders were at medium level. 50.6% of them assumed that they did not know how to take care a patient suffering from this disease. Most of them would like to learn about dementia through TV (48.3%), newspaper (18%) and public education (14.6%).

Conclusions: The prevalence of dementia in geriatric departments was high but most of caregivers had low knowledge about this disease.

Key words: Dementia.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF