Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
GẮN KẾT STREPTAVIDIN LÊN HẠT NANO Fe3O4

Bùi Trung Thành*, Phạm Hùng Vân*, Trần Thị Kiều**, Trần Hoàng Hải***

TÓM TẮT :

Mở đầu: Streptavidin (SA) có giá thành thấp và có khả năng liên kết đặc hiệu với biotin. Do đó, SA được nghiên cứu về khả năng gắn kết với các hạt nano Fe3O4. Qua đó, hạt nano có thể gắn kết với kháng thể được biotin hóa, được ứng dụng để làm giàu kháng nguyên đặc hiệu sẽ giúp chẩn đoán sớm.

Mục tiêu: Tổng hợp hạt nano Fe3O4 để gắn kết SA và khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất gắn kết của SA với hạt nano.

Đối tượng - Phương pháp: Hạt nano Fe3O4 được tổng hợp bằng phương pháp solvothermal và được xử lý để hình thành cấu trúc Fe3O4/SiO2/NH2/CHO để gắn kết SA thông qua liên kết cộng hóa trị. Ảnh hiển vi điện tử truyền qua (TEM), phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR), từ kế mẫu rung (VSM), giản đồ nhiễu xạ tia X (XRD), phổ UV-Vis, ảnh hiển vi huỳnh quang và phương pháp Bradford tất cả được sử dụng để xác định hình dạng, kích thước, tính chất của các hạt nano và sự gắn kết của các hạt nano với SA.

Kết quả: Tổng hợp được các hạt nano Fe3O4 có kích thước 35 và 95 nm, hiệu suất gắn kết SA với các hạt nano ấy lần lượt là 75,57, 58,06 %. Và, độ pH phù hợp với cấu trúc này có giá trị 7-8.

Kết luận: Hạt nano Fe3O4 sau khi được chức năng hóa đã gắn kết được với SA.

Từ khóa: Gắn kết, streptavidin, hạt nano Fe3O4.

ABSTRACT :

Background: Streptavidin (SA) has low cost and with the ability to conjugate of biotin. So, SA was used to study the ability to bind to the magnetite nanoparticles (MNPs). Thereby, the MNPs can bind with biotinylated antibodies, which can be applied to enrich the specific antigens for the early diagnosis.

Objectives: To Synthesize the MNPs to bind to SA and to study the influence of some factors on the binding efficiency of the MNPs with SA.

Methods: MNPs were synthesized by solvothermal method and treated to obtain the structure Fe3O4/SiO2/NH2/CHO to bind with SA by covalent bonds. The transmission electron microscopy (TEM), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), vibrating sample magnetometer (VSM), X-ray diffraction (XRD), ultraviolet–vis spectroscopy (UV-Vis), fluorescencemicroscope and the Bradford method were carried out to investigate the morphology, properties of the MNPs and the binding of SA to the MNPs.

Results: The MNPs were synthesized with sizes of 35 and 95 nm, the SA binding efficiency of the MNPs was respectively 75.57, 58.06 %. And, the suitable pH values of this structure are 7-8.

Conclusion: SA was successfully immobilized on the functionalized MNPs.

Key words: immobilization, streptavidin, magnetite nanoparticles

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF