Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN Y ĐA KHOA NĂM THỨ NHẤT ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2015

Lý Văn Xuân*, Nguyễn Ngọc Lân*, Trần Đức Nhật*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Trước tình trạng bùng nổ thông tin như hiện nay, ngoài sự hướng dẫn của người dạy, sinh viên nhất thiết phải có khả năng tự học để nâng cao tri thức và kết quả học tập, đặc biệt là nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng tốt công việc sau khi ra trường. Khảo sát hoạt động tự học của sinh viên y đa khoa năm thứ nhất nhầm góp phần giúp nhà Trường có các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo bác sĩ đa khoa

Mục tiêu: Xác định các hoạt động tự học và các mối liên quan ở sinh viên y đa khoa năm thứ nhất Đại học Y dược TP.HCM năm 2015.

Phương pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là 339 sinh viên y đa khoa năm thứ nhất. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kỹ thuật thu thập số liệu qua bộ câu hỏi soạn sẵn tự điền

Kết quả: Qua nghiên cứu 339 sinh viên y đa khoa năm thứ nhất cho kết quả: 83,78% sinh viên thường xuyên học theo trọng tâm bài giảng được thầy cô nhấn mạnh; 84,96% sinh viên tự học độc lập một mình; 22,42% sinh viên học theo tổ nhóm và 7,08% học qua ghi âm, ghi hình. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa học lực với phương pháp học nguyên văn bài học trong sách giáo khoa

Kết luận: Qua khảo sát 339 sinh viên y đa khoa năm thứ nhất cho thấy đa số sinh viên thường xuyên học theo trọng tâm bài giảng được thầy cô nhấn mạnh (tỷ lệ 83,78%). Có đến 84,96% sinh viên thường xuyên tự học độc lập một mình trong khi chỉ có 22,42% sinh viên thường xuyên học tập theo tổ nhóm. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa học lực với phương pháp học nguyên văn bài học trong sách giáo khoa.

Từ khóa: Tự học, hoạt động tự học, học lực.

ABSTRACT :

Background: In the time of media explosion, beside the guide of teachers, students should be improving their ability in self-learning, especially in proffesional skills of a medical doctor. Researching the self-leaning of the first year medical students can provide to University of Medicine and Pharmacy – HCMC the solution in increasing the quality of medical doctor skills.

Aims: Describe the self-learning activitives of the first year medical students and ralated factors

Methods: A cross-sectional descriptive study was conducted on 339 medical students of the first year. The questionair including individual factors and self-learning activities was used.

Results: Among 339 first year medical students, 83.75% usually learned only what the teachers had taught; 84.96% usually learned by themselves; otherwide only 22.4% learned with their group and 7.08% learned through video-clips. There was the significant relationship between the academic evaluation with the methods of study.

Conclusions: The self-learning activitives of the first year medical students depend on what students have been taught in class. The relationship between academic evaluation with the methods of study is significant.

Keywords: self-learning, self-learning activitives, academic evaluation.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF