Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
THU NHẬN BỘ NHIỄM SẮC THỂ NHUỘM BAND G Ở PROMETAPHASE

Lưu Thị Thu Thảo*, Huỳnh Duy Thảo**, Trần Thị Thanh Loan*, Nguyễn Thị Hồng Nhung*, Nguyễn Lý Ngọc Trân*, Đặng Trần Quân*, Trần Công Toại*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Prometaphase là giai đoạn chuyển tiếp từ cuối prophase sang đầu metaphase nguyên phân. Việc thu nhận bộ nhiễm sắc thể (NST) ở prometaphase có số lượng dải band lớn, độ phân giải cao trên 500 band là phương pháp hiệu quả để phát hiện những bất thường về số lượng và cấu trúc NST (3-5Mb), những bất thường này rất khó phát hiện được nếu thu nhận bộ NST ở metaphase.

      Mục tiêu: Thu nhận bộ nhiễm sắc thể nhuộm band G có độ phân giải cao ở prometaphase từ tế bào máu ngoại vi người.

      Đối tượng - phương pháp nghiên cứu: Nuôi cấy tế bào máu ngoại vi của người, sau đó thu nhận tế bào ở prometaphase bằng hai phương pháp: bổ sung Thymine hoặc bổ sung BrdU và Thymine.

      Kết quả: Bộ NST ở prometaphase được xác định dựa trên hình thái nhân tế bào được nhuộm với Cresyl Violet và thu nhận thành công bộ NST ở prometaphase bằng phương pháp sử dụng thymine.

      Kết luận: Quy trình nuôi cấy có bổ sung Thymine cho phép thu nhận 60,6% bộ NST có độ phân giải band trên 500 band, hỗ trợ tốt sàng lọc trước sinh và chẩn đoán các bệnh di truyền người.

Từ khóa: nhiễm sắc thể đồ, prometaphase, độ phân giải band cao, band G.

ABSTRACT :

Background: Prometaphase stands behind prophase and is followed by metaphase in mitosis. During prometaphase, karyotype with high resolution over 500 bands helps detect numerical and structural abberation of chromosomes effectively which be hardly discovered at normal resolution in metaphase.

Aims: To collect high-resolution G-banded chromosomes during prometaphase from human peripheral blood cells.

Subjects and methods: Culturing peripheral blood cells, then collecting the cells at prometaphase by two methods: add Thymine; or add BrdU and Thymine.

Results: Chromosomes at prometaphase were identified based on nuclear morphology of cells staining with Cresyl Violet; and successfully acquired the karyotype at prometaphase using Thymine.

Conclusions: The process of the culture with added Thymine allows to collect 60.6% of karyotypes with resolution more than 500 bands, which effectively supports prenatal screening and diagnosis of genetic diseases in humans.

Key words: karyotype, prometaphase, G-banded chromosomes, high-resolution.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF